reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) i art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 - 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:
1) rower lub motorower - 100 zł,
2) motocykl - 200 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł.
2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:
1) rower lub motorower - 15zł,
2) motocykl - 22 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł.
3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130 a ust. 2 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.
§ 2. Opłaty określone w § 1 uchwały wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
§ 3. Uchwała Nr X/62/2003 Rady Powiatu w Radziejowie w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu zmieniona uchwałą Nr IV/45/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. traci moc z dniem 21 sierpnia 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Bogdański
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. c, 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu, 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego karta parkingowa, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2, 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 1) kierowała nim osoba: a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, 2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym z dniem 21 sierpnia 2011 r. staje się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 w/w ustawy rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usuniecie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 130 a ust. 6 a w ustawy Prawo o ruchu drogowym.W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu strzeżonego przez jego właściciela w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia Starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. W takim przypadku to powiat będzie obciążony kosztami usunięcia i przechowywania takiego pojazdu, kosztami postępowania sadowego, kosztami opinii technicznej rzeczoznawcy a także kosztami kasacji pojazdu. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizacje tego zadania wnioskuje się o uchwalenie zaproponowanych opłat i kosztów.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 oraz poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz.585, Nr 106, poz.622.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama