reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Koneck

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Konecku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr.62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. nr.214, poz.1806, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004 Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr.138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz.1589, Nr 125, poz. 842 )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Konecku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust.15 wyżej cytowanej ustawy obliguje radę gminy do określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Załącznik do Uchwały Nr VII/32/11
Rady Gminy Koneck
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w ,,Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art.9b ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy

5. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konecku;

b) Komisariatu Policji w Aleksandrowie Kuj.;

c) Placówek oświatowych na terenie gminy;

d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku;

e) Kuratorskiej Służby Sądowej Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj.

2. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

b) Skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Koneck powołującym zespół interdyscyplinarny;

c) Każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole;

d) Członek zespołu interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia Wójta Gminy Koneck, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

a) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;

b) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;

c) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Koneck;

d) na zasadach określonych w punktach a-c wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności;

e) przewodniczący(zastępca przewodniczącego) może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscy - plinarnego;

- odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego);

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Koneck;

f) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), zgodnie z zapisami pkt.1.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

1. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Koneck a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Koneck a instytucjami.

4. Za obsługę techniczno- organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku.

5. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in.: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działalność zespołu interdyscyplinarnego.

7. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

8. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama