reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 30 maja 2011 r.

"Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

§ 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Miejskiej Ciechocinek.

§ 2. Konsultacje są prowadzone w przypadkach wskazanych w przepisach prawa lub z inicjatywy Burmistrza Ciechocinka.

§ 3. 1. Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w lokalnej prasie.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) zasięg terytorialny konsultacji.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 5. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

§ 6. 1. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie do projektu aktu prawa miejscowego;

3) publikacja projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, do którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu.

§ 7. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone na piśmie w czasie konsultacji, kierowane są do Burmistrza Ciechocinka.

2. Wyniki konsultacji z przedstawieniem opinii lub stanowiska poszczególnych podmiotów biorących udział w konsultacjach wraz ze stanowiskiem Burmistrza Ciechocinka są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 8. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

2. Konsultacje uważa się za przeprowadzone również wtedy, gdy organizacja lub organizacje zrezygnują z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawią opinii w terminie.

§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Miejskiej Ciechocinek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama