reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 16 czerwca 2011r.

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (7)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ), 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.3) ) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.4) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 57.219.954 zł. zastępuje się kwotą 58.074.937 zł. (zwiększenie o kwotę 854.983 zł.) z tego: w punkcie 1) DOCHODY BIEŻĄCE kwotę 49.161.615 zł. zastępuje się kwotą 49.482.725 zł. (zwiększenie o kwotę 321.110 zł.) w tym w podpunktach: j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 1.999.142 zł. zastępuje się kwotą 2.190.393 zł. (zwiększenie o kwotę 191.251 zł.), k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) kwotę 17.702 zł. zastępuje się kwotą 27.826 zł. (zwiększenie o kwotę 10.124 zł.), l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 109.160 zł. zastępuje się kwotą 198.220 zł. (zwiększenie o kwotę 89.060 zł.), ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 6.900.256 zł. zastępuje się kwotą 6.927.931 zł. (zwiększenie o kwotę 27.675 zł.), n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) kwotę 45.301 zł. zastępuje się kwotą 48.301 zł. (zwiększenie o kwotę 3.000 zł.). w punkcie 2) DOCHODY MAJĄTKOWE kwotę 8.058.339 zł. zastępuje się kwotą 8.592.212 zł. (zwiększenie o kwotę 533.873 zł.) w tym w podpunktach: a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 650.000 zł. zastępuje się kwotą 555.500 zł. (zmniejszenie o kwotę 94.500 zł.), c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.343.790 zł. zastępuje się kwotą 1.607.747 zł. (zwiększenie o kwotę 263.957 zł.), e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 579 zł. zastępuje się kwotą 699 zł. (zwiększenie o kwotę 120 zł.), wprowadza się podpunkt g) w brzmieniu: g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w kwocie 364.296 zł.

w § 2 W pozycji 1. WYDATKI (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 64.521.859 zł. zastępuje się kwotą 65.205.523 zł. (zwiększenie o kwotę 683.664 zł.) z tego: w punkcie 1) WYDATKI BIEŻĄCE kwotę 48.207.218 zł. zastępuje się kwotą 48.555.718 zł. (zwiększenie o kwotę 348.500 zł.) w tym w podpunktach: a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 3000) kwotę 3.807.200 zł zastępuje się kwotą 3.869.750 zł. (zwiększenie o kwotę 62.550 zł.), b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.296.770 zł. zastępuje się kwotą 3.296.967 zł. (zwiększenie o kwotę 197 zł.), c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.256.095 zł. zastępuje się kwotą 21.310.056 zł. (zwiększenie o kwotę 53.961 zł.), d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.413.709 zł. zastępuje się kwotą 1.414.044 zł. (zwiększenie o kwotę 335 zł.), e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.794.185 zł. zastępuje się kwotą 3.805.009 zł. (zwiększenie o kwotę 10.824 zł.), f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 280.000 zł. zastępuje się kwotą 270.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.) z tego: - rezerwa ogólna kwotę 50.000 zł. zastępuje się kwotą 40.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.), - rezerwa celowa w kwocie 230.000 zł. pozostaje bez zmian z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł. pozostaje bez zmian - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie 120.000 zł. pozostaje bez zmian h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.259.259 zł. zastępuje się kwotą 14.489.892 zł. (zwiększenie o kwotę 230.633 zł.), w punkcie 2) WYDATKI MAJĄTKOWE kwotę 16.314.641 zł. zastępuje się kwotą 16.649.805 zł. (zwiększenie o kwotę 335.164 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. w tym w podpunktach: a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 15.760.381 zł. zastępuje się kwotą 16.089.545 zł. (zwiększenie o kwotę 329.164 zł.), b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 139.260 zł. zastępuje się kwotą 155.260 zł. (zwiększenie o kwotę 16.000 zł.), d) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ( § 6610) kwotę 10.000 zł. zastępuje się kwotą 0 zł. (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.). W pozycji 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 2.425.148 zł. zastępuje się kwotę 2.650.148 zł. (zwiększenie o kwotę 225.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3 W pozycji 1. Deficyt budżetowy Powiatu Bydgoskiego kwotę 7.301.905 zł. zastępuje się kwotą 7.130.586 zł. (zmniejszenie o kwotę 171.319 zł.), który zostanie pokryty: - kredytem bankowym w wysokości 6.997.000 zł., - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 133.586 zł. W pozycji 2. Przychody budżetu oraz rozchody ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4 W pozycji 1. Wydatki w wysokości 1.584.844 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały. W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2.328.930 zł. zastępuje się kwotą 2.681.947 zł. (zwiększenie o kwotę 353.017 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.400.100 zł. zastępuje się kwotą 3.420.100 zł. (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 5 Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6 Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

w § 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.997.000 zł. pozostają bez zmian.

§ 2. Brak treści

1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11B, 12, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11B, 12, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski


Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na: 1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 854.983 zł., i tak: - rozdział 60014 - zwiększa się ogółem o kwotę 650.753 zł. Zwiększa się § 2710 o kwotę 22.500 zł. z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Tucholskiego (kwota 10.000 zł.) oraz z gminy Lubiewo (kwota 12.500 zł.) na eksploatację promu "Koronowo". Ponadto zwiększa się § 6300 o kwotę 263.957 zł. jako pomoc finansową otrzymaną z gmin: 1) Koronowo na pozyskanie gruntów pod ścieżki rowerowe w kwocie 16.901 zł., 2) Białe - Błota na pozyskanie gruntów pod ścieżki rowerowe w kwocie 2.819 zł., 3) Solec Kujawski na dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe w kwocie 257 zł., 4) Dobrcz na budowę ścieżki wraz z pozyskaniem gruntów w kwocie 198.181 zł., 5) Nowa Wieś Wielka na wykup gruntów pod ścieżki w kwocie 31.301 zł., 6) Dąbrowa Chełmińska na wykup gruntów pod ścieżki w kwocie 14.498 zł. Jednocześnie wprowadza się § 6680 w kwocie 364.296 zł. jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - rozdział 70005 - zmniejsza się § 0770 o kwotę 94.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu sprzedaży nieruchomości w Sokole Kuźnicy po rozstrzygniętym przetargu, - rozdział 71013 - zwiększa się § 0920 o kwotę 100 zł. z tytułu odsetek bankowych od wyższych dochodów niż planowane, - rozdział 75020 - zwiększa się ogółem o kwotę 49.130 zł. Zwiększa się § 0580 o kwotę 3.000 zł. z tytułu kar i grzywien oraz § 0870 o kwotę 120 zł. w związku ze sprzedażą sprzętu komputerowego. Ponadto zwiększa się § 2710 o kwotę 46.010 zł. jako pomoc finansową z gmin na obsługę programu "Pojazd", - rozdział 75075 - wprowadza się § 2440 w kwocie 1.000 zł. jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim", - rozdział 80120 - w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 8510 o kwotę 840 zł. jako odszkodowanie z PZU za uszkodzenie płotu, - rozdział 80130 - zwiększa się ogółem o kwotę 15.000 zł. W Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 11.000 zł. w związku z organizacją kursu dla operatorów kombajnów. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0970 o kwotę 4.000 zł. z tytułu wynajmu samochodu. - rozdział 80195 - wprowadza się § 2440 w kwocie 2.000 zł. jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursów "Pakiet konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży", - rozdział 85201 - w Domu Dziecka w Trzemiętowie wprowadza się § 0960 w kwocie 8.735 zł. w związku z otrzymanymi wpłatami na rzecz w/w placówki, - rozdział 85311 - wprowadza się w/w rozdział i § 2710 w kwocie 20.550 zł. jako pomoc finansową z gminy Solec Kujawski na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, - rozdział 85395 - zwiększa się § 2007 o kwotę 191.251 zł. oraz § 2009 o kwotę 10.124 zł. na realizację programu "Pierwszy krok do usamodzielnienia". 2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 683.664 zł., i tak: - rozdział 60014 - zwiększa się o kwotę 340.664 zł. W ramach § 6050 zwiększenia się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Prosperowo - Wojnowo" o kwotę 340.736 zł. oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy pozostałymi zadaniami inwestycyjnymi, w wyniku których między innymi zmniejsza się w/w paragraf o kwotę 72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, - rozdział 71015 - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy zwiększa się ze środków własnych powiatu § 4210 o kwotę 4.000 zł., § 4300 o kwotę 5.000 zł. oraz § 4410 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność, jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 197 zł. z § 4260 do § 3020 na zakup wody mineralnej dla pracowników, - rozdział 75020 - dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł. z § 4040 do § 4610 z przeznaczeniem na koszty sądowe i nadzory kuratorskie, - rozdział 75075 - zwiększa się § 4210 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na nagrody w konkursie "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim", zakup nagród finansowany ze środków z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 1.000 zł. i środków za korzystanie ze środowiska 2.500 zł., - rozdział 75404 - zwiększa się § 3000 o kwotę 2.000 zł. jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup rowerów, - rozdział 75412 - zmniejsza się ogółem o kwotę 1.000 zł. przesuwając środki do rozdziału 75404 na zakup rowerów. Ponadto przesuwa się kwotę 10.000 zł. z § 6610 tworząc w/w kwocie § 2820 z przeznaczeniem dla OSP w gminie Dąbrowa Chełmińska na zakup wyposażenia, ponadto kwotę 700 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4300 obsługę zawodów strażackich, - rozdział 75495 - zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000 zł. przesuwając ją do rozdziału 75404 zabezpieczając środki na zakup rowerów, - rozdział 75818 - zmniejsza się § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 10.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 71015, - rozdział 80102 - w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 5.000 zł., z tego: § 4210 o kwotę 3.000 zł. oraz § 4270 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę stropu w budynku szkoły, - rozdział 80120 - w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 4270 o kwotę 840 zł. na naprawę płotu, - rozdział 80130 - zwiększa się ogółem o kwotę 42.000 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 19.000 zł. z przeznaczeniem na materiały eksploatacyjne i paliwo do samochodu do nauki jazdy (4.000 zł.) oraz na zakup materiałów na remont dachu (15.000 zł.). W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4210 o kwotę 20.000 zł. na zakup mebli do sal dydaktycznych oraz § 4270 o kwotę 20.000 zł. na wykonanie kapitalnego remontu w 3 salach dydaktycznych. W Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 4300 o kwotę 4.500 zł. na opłaty za wynajem kombajnu zbożowego jednocześnie zmniejszając § 6050 o kwotę 21.500 zł. (zadanie pn. "Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków") przenosząc środki do rozdziału 90019, - rozdział 80195 - zwiększa się § 4210 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na nagrody w konkursach "Pakiet konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży", zakup nagród finansowany ze środków WFOSiGW (kwota 2.000 zł.) oraz środków za korzystanie ze środowiska (2.000 zł.), - rozdział 85201 - w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 4210 o kwotę 7.000 zł. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz § 4300 o kwotę 1.735 zł. z przeznaczeniem na wypoczynek dla wychowanków. Ponadto tworzy się w ramach § 6050 zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem Domu Dziecka w Trzemiętowie" w kwocie 10.000 zł., - rozdział 85202 - w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonuje się przesunięcia kwoty 16.000 zł. z § 4010 do § 6060 tworząc nowe zadanie pn. "Zakup nowych kociołków elektrycznych do kuchni", - rozdział 85204 - zmniejsza się § 3110 o kwotę 23.625 zł. przenosząc w/w kwotę do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu "Pierwszy krok do usamodzielnienia", - rozdział 85218 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4300 o kwotę 3.665 zł. na opłaty pocztowe (zmniejszenie § 4040 o kwotę 665 zł. oraz § 4210 o kwotę 3.000 zł.), - rozdział 85311 - zwiększa się § 2580 o kwotę 20.550 zł. jako dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim, - rozdział 85321 - zwiększa się ze środków własnych § 2320 o kwotę 30.000 zł. jako dotację z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, - rozdział 85395 - wprowadza się projekt pn. "Pierwszy krok do usamodzielnienia" w ogólnej kwocie 225.000 zł., jednocześnie dokonując przesunięć w ramach paragrafów w projekcie "Szkoła po szkole" zabezpieczając bieżącą realizację, - rozdział 90019 - zwiększa się ogółem o kwotę 17.000 zł., jednocześnie zabezpiecza się środki na zakup nagród na konkursy ekologiczne przesuwając kwotę 2.000 zł. z § 4210 do rozdziału 75075 na konkurs "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" i kwotę 2.500 zł. z § 4300 do rozdziału 80195 na konkursy o charakterze edukacyjnym. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 21.500 zł. zabezpieczając środki na wykonanie osuwisk. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 854.983 zł., przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 683.664 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego, o kwotę 171.319 zł., tj. do poziomu 7.130.586 zł. Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 238, Nr 257, poz. 1726

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 151, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz. 1241

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 101/VIII/11
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik12.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama