reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1592 ze zmianami z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153, poz.1271, Nr.200, poz.1688, Nr.214, poz.1806, z 2003r. Nr.162, poz.1568, z 2007r. Nr.173, poz.1218, z 2004r.Nr.102, poz.1055, z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr.223, poz.1458, z 2009r. Nr.92, poz.753, Nr.157, poz.1241, z 2010 r. Nr.28, poz.142,Nr.28, poz.146, Nr.40, poz.230, Nr.106, poz.675, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63 poz. 322), art.164, ust.5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 roku Nr.239, poz.2019 ze zmianami: Dz.U.2005r. Nr.175, poz.1462, Nr.267, poz.2255, z 2006r. Nr.170, poz.1217, Nr.227, poz.1658, z 2007r. Nr.21, poz.125, Nr.64, poz.427, Nr.75, poz.493, Nr.88, poz.587, Nr.176, poz.1238, Nr.181, poz.1286, Nr.147, poz.1033, Nr.231, poz.1704, z 2008r. Nr.199, poz.1227, Nr.227, poz.1505, z 2009r. Nr.168, poz.1323, Nr.215, poz.1664 z 2010r. Nr.44, poz.253, Nr.96, poz.620, Nr.182, poz.1228, z 2011r. Nr.32, poz.159), art.403 ust.1, ust.4 pkt.1 lit."c" i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r.Nr 25, poz.150 ze zmianami: Dz.U. z 2008r. Nr.111, poz.708, Nr.138, poz.865, Nr.154, poz.958, Nr.171, poz.1056, Nr.199, poz.1227, Nr.223, poz.1464,Nr.227, poz.1505, zmiany wynikające z M.P z 2008r. Nr.79, poz.698, M.P. z 2008r. Nr.80, poz.707, zmiany wynikające z Dz.U. z 2009r. Nr.19, poz.100, Nr.20, poz.106, Nr.79, poz.666, Nr.130, poz.1070, Nr.215,poz.1664, zmiany wynikające z M.P. z 2009r. Nr.57, poz.780, M.P. z 2009r. Nr.69, poz.893, zmiany wynikające z M.P z 2010r. Nr.74, poz.945, M.P z 2010r. Nr.78, poz.965, zmiany wynikające z Dz.U. z 2010r. Nr.21, poz.104, Nr.28, poz.145, Nr.76, poz.489, Nr.119, poz.804, Nr.152, poz.1018, Nr.152, poz.1019, Nr.215, poz.1664, Nr.229, poz.1498, Nr.249, poz.1657, Nr.28, poz.145, Nr.182, poz.1228, zmiany z 2011r. Nr.32, poz.159) oraz art.221 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 ze zmianami Dz.U.2010r.Nr.28, poz.146, Nr. 123, poz.835, Nr. 152, poz.1020, Nr. 96, poz.620, Nr.238, poz.1578, Nr.257, poz.1726 ) Rada Powiatu w Nakle nad Notecią uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nakielskiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnych z upoważnieniem art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, realizowanych na terenie powiatu nakielskiego w szczególności na:
1) realizację działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu nakielskiego pokryć dachowych/elewacji i innych odpadów zawierających azbest,
2) realizację działań polegających na ochronie drzew kasztanowych poprzez zastosowanie szczepień ochronnych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
3) realizację działań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego,
4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację ww. działań jest uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego.
§ 2. Dotacja celowa może być udzielona:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w szczególności:
- osobom prawnym,
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1pkt 1 składają pisemne wnioski do Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok w którym ma być udzielona dotacja.
2. Wnioski rozpatrzone zostaną w terminie do 31 marca roku budżetowego przez trzyosobową komisję powołaną stosowną uchwałą przez Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią.
3. Wniosek na zadania określone w §3 pkt 1 o dotację powinien zawierać następujące elementy:
a) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, dokumenty potwierdzające status organizacyjno-prawny, dane osoby uprawnionej do reprezentacji),
b) rodzaj zadania (inwestycji),
c) miejsce zadania (inwestycji),
d) termin realizacji zadania (inwestycji),
e) kosztorys przedwykonawczy,
f) kwotę deklarowanego wkładu własnego.
4. Dotujący w szczególnych przypadkach ma prawo żądać dodatkowych dokumentów związanych z zamiarem realizacji zadania.
5. Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku w pierwszej kolejności. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa podpisana pomiędzy Powiatem Nakielskim a wnioskodawcą.
6. Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków w trakcie roku budżetowego w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.
§ 4. Komisja weryfikująca wnioski dokonuje ich oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1. Spełnienie warunków formalnych,
2. Kwotę wnioskowanej dotacji,
3. Znaczenie realizowanego zadania dla powiatu i zbieżności z prowadzoną polityką w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
4. Uzyskanie efektu ekologicznego.
§ 5. Dotacja dla zadań wymienionych w §1 będzie przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów do wysokości 80 % faktycznie poniesionych kosztów.
§ 6. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielanej dotacji celowej i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej w przypadku finansowania realizacji zadania.
§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań będzie przedłożenie sprawozdania opisowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatku (faktury, rachunki, listy płac, kosztorys powykonawczy).
2. W celu rozliczenia zadania Powiat Nakielski zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania zadania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

ARTUR MICHALAK
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu powiatu. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania muszą być określone przez radę powiatu w drodze uchwały. Jej podjęcie umożliwi udzielanie podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wsparcia finansowego z budżetu powiatu na realizację przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama