reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR-III.031.8.2011 Starosty Bydgoskiego

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie powierzenia wykonania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim p. Wojciechem Porzych, zwanym w treści porozumienia "Powierzającym" a Powiatwym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, reprezentowanym przez p. Stanisława Skowrońskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, zwanym w treści porozumienia "Przyjmującym"

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu wykonywanie obowiązków Starosty jako organu właściwego do wykonywania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych (powiatowych i gminnych) na terenie Powiatu Bydgoskiego, wynikających z art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) polegających na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg i obiektów inżynierskich na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego.

§ 2. Przy realizowaniu obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, strona Przyjmująca zobowiązuje się do:

1) Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych,

2) Używania w pismach urzędowych związanych z tymi postępowaniami własnych pieczątek nagłówkowych i druków korespondencyjnych, a do podpisu pieczęci o treści "z upoważnienia Starosty Bydgoskiego" z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby podpisującej,

3) Powoływania w podstawie prawnej pism urzędowych nazwy, daty i miejsca publikacji niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. Powierzający ma prawo kontroli prowadzenia prowadzonych spraw pod względem prawidłowości i zgodności z prawem.

2. Powierzający jest upoważniony do wydawania na podstawie ustaleń kontroli zaleceń pokontrolnych skierowanych do Przyjmującego, który zobowiązuje się je realizować.

3. Strony zobowiązują się współpracować w ramach wykonywania obowiązków wynikających z postanowień niniejszego porozumienia.

§ 4. W imieniu powierzającego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Bydgoski


Wojciech Porzych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego


Stanisław Skowroński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzec Małgorzata

Specjalista ds. HR i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama