| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2]) ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.[3]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,45 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 728,64 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni - wielokrotność 1 m2.,

2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 7,28 zł od stanowiska.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej właścicieli lokali handlowych wystawiających towary na zewnątrz lokalu w celach reklamowych (tzw. wystawka) pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na chodniku o szerokości co najmniej 1,5 m.

§ 4. Opłatę targową określaną w § 1 pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta.

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego oraz na terenach wiejskich, są funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy czynności te wykonują bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Inkasentami opłaty targowej na terenach wiejskich mogą być również sołtysi.

4. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysa, inkasenta opłaty targowej na terenach wiejskich w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

5. Inkasent pobierający opłatę targową na terenie miasta odprowadza ją w terminie do 3 dni od dnia pobrania.

6. Inkasent pobierający opłatę targową na terenach wiejskich odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) Rada Miejska ustala opłatę targową pobieraną od sprzedaży dokonywanej na targowiskach oraz na terenach wiejskich. Stawki opłaty targowej proponuje się na poziomie ok. 104,00 % stawek obowiązujących w 2011 r., z uwzględnieniem górnej granicy stawki opłaty ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961).


[1]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz, 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016.

[3]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »