| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone w zakresie nauczania i opieki przez publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świekatowo realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statutach poszczególnych przedszkoli i szkół

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 obejmuje następujące świadczenia:

1) gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni,

2) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,

3) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie,

4) tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających uzdolnienia indywidualne dziecka,

5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

6) twórcze formy pracy umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 w kwocie 1,80 zł za jedno dziecko.

4. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i zadeklarowanej przez rodziców dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (oddziale przedszkolnym przy szkole) ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 3. Zakres świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły podstawowej a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr IX/50/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Ewelina Ledzińska


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) zmieniła w znaczący sposób część zapisów dotyczących świadczeń publicznych przedszkoli i sposobu ustalania odpłatności za nie. Art.2 wspomnianej ustawy stanowi, że dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2011 roku. W związku z powyższym należy podjąć nową uchwałę, po pierwsze określającą czas pracy oddziałów przedszkolnych, w którym nauczanie, wychowanie i opieka są bezpłatne, nie krótszy niż 5 godzin dziennie i po drugie wysokość opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Nowelizacja art.6 ust 1 ustawy o systemie oświaty powołała w istocie nową definicję przedszkola, wskazując, że przedszkolem publicznym jest takie, które m.in.: l realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, l zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym prze organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie l zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Oznacza to istotną zmianę polegającą na rozdzieleniu obowiązków przedszkola publicznego na te, które realizowane są bezpłatnie (5 godzin dziennie w trakcie, których realizowana jest podstawa programowa) i inne zajęcia, za które mogą być pobierane opłaty. Prawo do ustalenia opłaty za zajęcia dodatkowe w uchwale zostało powołane w art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie światy. Zgodnie z treścią tego upoważnienia organ prowadzący (JST) ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć obowiązkowych (5 godzin). W projektowanej uchwale odpłatność za przedszkole uzależniona jest od liczby godzin korzystania ze świadczeń placówki zadeklarowanej przez rodziców ponad czas, w którym realizowana jest podstawa programowa z uwzględnieniem stawki godzinowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »