| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi których podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, stanowiący regulamin zamieszczony w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska


Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Zawarty w załączniku do uchwały regulamin określa sposób takiego konsultowania. W tych okolicznościach podjęcie uchwały jest zasadne.Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załącznik do uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011 r.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem ich przedstawicieli.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2 w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie;

c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazywać w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu aktu do konsultacji.

4. Uczestnicy konsultacji, składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

§ 7. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, gdy organizacje pozarządowe zrezygnują z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawią opinii w terminie.

§ 8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Świekatowo.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 20 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik do Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »