| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r.: Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113), w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 r.: Nr 102 poz.584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.961) oraz obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2012 rok w sposób następujący:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 621,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 808,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

13

1.180,00

1.180,00

13

14

1.241,00

1.241,00

14

15

1.303,00

1.303,00

15 i powyżej

1.364,00

1.554,00

Trzy osie

12

17

1.241,00

1.241,00

17

19

1.489,00

1.489,00

19

21

1.676,00

1.676,00

21

23

1.862,00

1.862,00

23

25

2.049,00

2.049,00

25 i powyżej

2.235,00

2.235,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.614,00

1.614,00

25

27

1.800,00

1.800,00

27

29

1.984,00

2.052,00

29

31

2.173,00

2.944,00

31 i powyżej

2.359,00

2.944,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 993,00 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

18

1.364,00

1.364,00

18

25

1.737,00

1.737,00

25

31

1.924,00

1.924,00

31

36 włącznie

2.110,00

2.276,00

powyżej 36

2.110,00

2.406,00

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1.862,00

2.138,00

powyżej 36

40

2.173,00

2.944,00

40 i powyżej

2.173,00

2.944,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 310,00 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oś

12

18

372,00

372,00

18

25

436,00

436,00

25

36 włącznie

495,00

677,00

powyżej 36

495,00

677,00

Dwie osie

12

28

560,00

560,00

28

33

762,00

1.055,00

33

36 włącznie

1.055,00

1.603,00

powyżej 36

38

1.055,00

1.603,00

38 i powyżej

1.426,00

2.109,00

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

840,00

1.170,00

powyżej 36

38

840,00

1.170,00

38 i powyżej

1.170,00

1.590,00

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc 868,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.737,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykorzystywane wyłącznie na potrzeby akcji ratowniczych.

§ 3. Podatnicy uiszczają należny podatek w kasie Urzędu Miejskiego w Kcyni, w bankach lub urzędach pocztowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Gabriela Repczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »