| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), w oparciu o Obwieszczenia Ministra Finansów: z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. Nr 95, poz. 962) i z dnia 19 października 2011 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska uchwala, co następuje§ 1. 1.Określa się wysokości stawek podatku w złotych od środków transportowych, zróżnicowane w zależności od ich dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi pojazdu.

2. Zastosowano obniżkę stawek podatku od środków transportowych wymienionych w ust. 1 dla pojazdów wyposażonych w zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznane za równoważne, wysokość obniżonej stawki podano w niniejszej uchwale, w § 2 pkt 2 w kolumnie 2, po słowach "zaw. pneumatyczne".

§ 2. 1. Stawki podatku na rok 2012 wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 396

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 622

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 905

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 1245 zaw. pneumatyczne 905

- 15 ton i powyżej 1585 zaw. pneumatyczne 1132

b) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 1245 zaw. pneumatyczne 934

- nie mniej niż 19 ton i mniej niż 23 tony 1415 zaw. pneumatyczne 1075

- nie mniej niż 23 tony i powyżej 1981 zaw. pneumatyczne 1359

c) o liczbie osi - cztery i więcej:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1301 zaw. pneumatyczne 1132

- nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 2038 zaw. pneumatyczne 1359

- 29 ton i powyżej 2944 zaw. pneumatyczne 2038

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 509

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1472 zaw. pneumatyczne 1301

- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 31 ton 2094 zaw. pneumatyczne 1699

- 31 ton i powyżej 2264 zaw. pneumatyczne 1811

b) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2094 zaw. pneumatyczne 1699

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2490 zaw. pneumatyczne 1868

- 40 ton i powyżej 2886 zaw. pneumatyczne 2152

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

340

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 622 zaw. pneumatyczne 510

- równej lub wyższej niż 25 ton 1528 zaw. pneumatyczne 793

b) o liczbie osi - dwie:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 1132 zaw. pneumatyczne 793

- nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 1472 zaw. pneumatyczne 963

- nie mniej niż 33 do 36 ton włącznie 1698 zaw. pneumatyczne 1359

- powyżej 36 ton 2038 zaw. pneumatyczne 1415

c) o liczbie osi - trzy:

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 1189 zaw. pneumatyczne 905

- równej lub większej niż 38 ton 1585 zaw. pneumatyczne 1245

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc 679

b) równej 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc 1019

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1584


§ 3. Traci moc uchwała III/8/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011r.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 listopada 2011 roku.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r.


Obniżenie stawek maksymalnych podatku od posiadania środków transportowych jest spowodowane uwzględnieniem realnych możliwości zapłaty podatku przez przedsiębiorców, którzy zostali obciążeni dodatkowymi opłatami za certyfikaty, pozwolenia za przejazd, poza istniejącym podatkiem akcyzowym zawartym w paliwie. Zachodzi obawa, że podatnicy nie będą mieli środków na zapłacenie podatku nawet w obniżonej wysokości.

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. Dz.U. z2004r. nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »