| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Rogowo

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r (M.P. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2012 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.

2) Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

3) Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50% kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz.WE L.368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L.187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik do Uchwały Nr X/43/11
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011 r.

Cennik dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Rogowo uiszczanych w dniu dokonywania sprzedaży.

1) Przy sprzedaży z samochodu, ciągnika lub wozu konnego 5

2) Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, wiadra, koszyka, skrzynki oraz sprzedaży obnośnej z ręki - od osoby 2

3) Za zajęcie stoiska stałego, placu pod stragan, skrzynki :

a) do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych 2 zł/1mb

b) do sprzedaży artykułów przemysłowych 3 zł/1mb

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długokęcki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »