| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ), i art. 5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) ( Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3) )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,76 zł od 1 m2 pow. uż

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha pow.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 pow. uż.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 pow. uż

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,75 zł od 1 m2 pow. uż.

c) zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym - 9,22 zł od 1 m2 pow. uż

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m2 pow. uż.

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł od 1 m2 pow. uż.

3) Od budowli - 2% wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele mieszkaniowe lub nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) nieruchomości i ich części związane z prowadzeniem działalności :

a) kulturalnej ,

b) ochroną przeciw pożarową ,

c) komunalną ,

d) opieki społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXXVII/190/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr175 poz.1457 , z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 18 poz.1111, Nr 223 poz.1458 , z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

3) Zmiany tekstu jednolitego Ustawy z 2006r. Dz. U. Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847;z 2008r.Nr 93 poz.585 i Nr 116 poz.730, z 2009 Nr 56 poz.458 i Nr 223 poz.1463 z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »