| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)budynki i grunty:

a) służące do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

b) zajęte na placówki upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,

c) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

d) wykorzystywane na potrzeby w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

e) zajęte na potrzeby świetlic wiejskich;

2)budynki, grunty i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków;

3)grunty wykorzystywane pod obiektami użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery, zieleńce, parkingi.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e oraz w pkt 3, nie dotyczą gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/322/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 145, poz. 2676, zm. z 2010 r. Nr 186, poz. 2480).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w/w ustawą. Przedmiotowe zwolnienie w podatku od nieruchomości, zawarte w niniejszej uchwale, dotyczy przede wszystkim nieruchomości, stanowiących własność gminy, od których gmina winna uiścić podatek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »