| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)budynki i grunty:

a) służące do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

b) zajęte na placówki upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,

c) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

d) wykorzystywane na potrzeby w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

e) zajęte na potrzeby świetlic wiejskich;

2)budynki, grunty i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków;

3)grunty wykorzystywane pod obiektami użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery, zieleńce, parkingi.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e oraz w pkt 3, nie dotyczą gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/322/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 145, poz. 2676, zm. z 2010 r. Nr 186, poz. 2480).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w/w ustawą. Przedmiotowe zwolnienie w podatku od nieruchomości, zawarte w niniejszej uchwale, dotyczy przede wszystkim nieruchomości, stanowiących własność gminy, od których gmina winna uiścić podatek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »