| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ), art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2010 roku Nr 95,poz. 613 ze zm.),2) ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiazujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/482/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 179, poz. 2331).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.


Załącznik do Uchwały Nr X/92/11
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 22 listopada 2011 r.

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Wyszczególnienie

Stawka zł.

Rok produkcji

Rok produkcji

do 1990

od 1991

A/ powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie (z katalizatorem)

674,-

639,-

powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie (bez katalizatora)

709,-

674,-

B/ powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie (z katalizatorem)

764,-

726,-

powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie (bez katalizatora)

805,-

764,-

C/ powyżej 9 t. do poniżej 12 t.(z katalizatorem)

1.142,-

1.083,-

powyżej 9 t. do poniżej 12 t. (bez katalizatora)

1.201-

1.142,-

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

1.322,-

1.513,-

3 osie

1.562,-

1.896,-

4 osie i więcej

1.993,-

2.869,-

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego:

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton

Rok produkcji

do 1990

od 1991

A/ z katalizatorem

1.488,-

1.414,-

B/ bez katalizatora

1.567,-

1.488,-

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

do 36 ton włącznie - 2-3 osie

1.706,-

2.258,-

powyżej 36 ton - 2 osie

1.825,-

2.330,-

powyżej 36 ton - 3 osie

2.078,-

2.921,-

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Wyszczególnienie

Rok produkcji

do 1990

od 1991

od 7 ton do poniżej 12 ton

962,-

913,-

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie 1

1.142,-

1.201,-

b) do 36 ton włącznie 2-3 osie

1.322,-

1.562,-

c) powyżej 36 ton 1-2 osie

1.440,-

2.042,-

d) powyżej 36 ton 3 osie

1.801,-

1.922,-

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących:

Wyszczególnienie

Rok produkcji

do 1990

od 1991

mniej niż 30 miejsc

759,00

759,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.668,00

1.668,00


Uzasadnienie

Przy określaniu stawek podatkowych kierowano się aktualnie obowiązującymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi, o których mowa w przepisach prawa podatkowego w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962). Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski proponuje obniżyć górną granicę stawek kwotowych w podatku od środków transportowych w skutek trudnej sytuacji ekonomiczno - gospodarczej osób posiadających na terenie gminy samochody ciężarowe, ciagniki siodłowe, przyczepy i naczepy. Wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie ostatniego roku kształtował się średnio na poziomie 4,2 %. Stawka proponowana na rok 2012 za w/w pojazdy jest wyższa od stawek podatkowych obowiązujących w roku poprzednim o 4 % w zaokrągleniu do pełnych złotych. Wójt Gminy proponuje podwyższyć stawkę podatkową w przypadku autobusów w stosunku do roku poprzedniego o od 19% do 36% w zależności od ilości miejsc do siedzenia, w zaokrągleniu do pełnych zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »