| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Osięciny

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Osięciny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.1) ) oraz art.90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.2) )

§ 1. tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności szkół, przedszkoli niepublicznych oraz wychowania przedszkolnego w formach niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Osięciny.

§ 2. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie gminy Osięciny szkołę, przedszkole niepubliczne oraz wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu gminy Osięciny dotację.

2. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej:

1) niepubliczne przedszkole,

2) wychowanie przedszkolne w formie:

a) niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego,

b) niepublicznego punktu przedszkolnego.

3) niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej,

4) niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej.

§ 3. 1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Osięciny w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych- w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez Gminę Osięciny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Osięciny.

2. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1.

3. Dotacja dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie gminy Osięciny w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych- w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę Osięciny.

4. Dotacja dla szkół niepublicznych, wymienionych w § 2 ust.2 pkt 3 i 4 w których realizowany jest obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Osięciny.

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w §2 ust. 2 wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Osięciny nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek , o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły/przedszkola niepublicznego/ zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego,

2) dane osoby/organu prowadzącego szkołę(placówkę),

3) dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem ,osobę/ organ prowadzący szkołę(placówkę) lub jej pełnomocnika,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

5) numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

7) planowaną miesięczną liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny,

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane będą w 12 częściach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

2. Do czasu uzyskania przez gminę Osięciny informacji o wysokości ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej, dotacje przekazywane będą zaliczkowo w wysokości obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Dotacja przekazywana w ten sposób rozliczana zostanie w następnych miesiącach po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji.

3. Organ prowadzący szkołę niepubliczną sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Osięciny :

- nie później niż do 10 -tego dnia każdego miesiąca informację o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca na druku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

- nie później niż do :

- nie później niż do 20 stycznia każdego roku- za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

4. W przypadku zmiany liczby uczniów osoba prowadząca szkołę niepubliczną ma obowiązek zgłoszenia korekty danych do poprzednio złożonej informacji w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zmiany danych.

5. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu kwartalnym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

6. W przypadku zakończenia prowadzonej działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu organu dotującego w terminie 30 dni od zakończenia działalności.

7. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Wójt prowadzi kontrole wykorzystania i rozliczenia dotacji określonej § 2 uchwały w zakresie:

- zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach, o których mowa w § 5 ust. 3 uchwały

- prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

2. Procedury kontroli finansowej określają akty wewnętrzne Urzędu Gminy wydane na podstawie przepisów o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osięciny


Ryszard Błaszczyk

1) Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777)

2) (Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 624; Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1161; Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 788; Dz.U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1020; Dz.U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1400; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1043; Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1532; Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273; Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz.U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 818; Dz.U. z 2007 r., Nr 180, poz. 1280; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416; Dz.U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz.U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250; Dz.U. z 2010 r., Nr 54, poz. 320; .Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857; Dz.U. z 2010 r., Nr 148, poz. 991; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Osięciny
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na rok ..........

1. Dane szkoły (placówki)

Pełna nazwa szkoły (placówki)*:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Adres szkoły (placówki)*:……………………………………………………………..

REGON …………………………………………..

2. Dane osoby/ organu prowadzącego szkołę (placówkę)

Nazwa osoby/ organu prowadzącego*:………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Adres osoby/ organu prowadzącego*:…………………………………………………

REGON:…………………………………. NIP:……………………………………..

3. Dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem, osobę/ organ prowadzący szkołę (placówkę) lub jej pełnomocnika

Nazwisko i imię:………………………………………………………………………

Tytuł prawny/ pełniona funkcja:………………………………………………………

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie aktualne zaświadczenie)

…………………………………………………………………………………………..

5. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki (ostatnia, aktualna decyzja)

…………………………………………………………………………………………..

6. Rachunek bankowy szkoły (placówki)właściwy do przekazania należnej dotacji:

Nazwa banku …………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego szkoły lub placówki (nazwa i adres zgodnie z umową

zawartą z bankiem)…………………………………………………………………….

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki)

7. Planowana miesięczna liczba uczniów w …………… roku.

szkole podstawowej

upośledzeni w stopniu lekkim

upośledzeni w stopniu umiarkowanym

upośledzeni w stopniu znacznym

styczeń- sierpień

wrzesień-grudzień

w oddziale przedszkolnym "0"

- w tym dzieci 5 letnie w oddz. "0"

- w tym dzieci 6 letnie w oddz. "0"

-w tym uczniowie spoza terenu gminy Osięciny

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

w klasach I-VI

-w tym uczniowie klasy VI

- w tym dzieci 6 letnie w klasach I

8. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę (placówkę) zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły (placówki).

…………………………………………………………

(czytelny podpis i pieczątka osoby fizycznej lub

prawnej prowadzącej szkołę/placówkę)

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji

*zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki.

**dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczne.

Przewodniczący Rady Gminy Osięciny


Ryszard Błaszczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Osięciny
z dnia 24 listopada 2011 r.

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącu.............................

1. Dane o organie prowadzącym

Wnioskodawca:

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

………………………………………………………………………………..

2. Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej

Kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu

………………. ……………… ……........ …………. …………

3. Dane o przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego/ szkole

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Osięcinach

………………………………………………………………………………………

Data i nr wpisu do rejestru wydanych zezwoleń prowadzonego przez Urząd Gminy

Osięciny…………………………………………………………………….

Nazwa ………………………………………………………………………….

Typ (przedszkole, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, szkoły,

gimnazja)………………………………………………………………..

4. Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stany na pierwszy dzień miesiąca:

a) Dotyczy szkół podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów

Ogółem

………..

w tym:

upośledzeni w stopniu lekkim

upośledzeni w stopniu umiarkowanym

upośledzeni w stopniu znacznym

w szkole podstawowej

w gimnazjum

b) Dotyczy przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Ogółem

………..

w tym:

upośledzeni w stopniu lekkim

upośledzeni w stopniu umiarkowanym

upośledzeni w stopniu znacznym

c) Dane o liczbie uczniów przedszkoli, punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rocznik wiekowy (rok urodzenia ucznia)

Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego

W tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

d) Liczba uczniów objętych inną formą wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

Ogółem uczniów ……………….

e) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, szkół podatkowych, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz środków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty)

Ogółem uczniów ……………….

Czytelny(-e) podpis(-y) składającego(-ych) informację

Miejscowość, data

Sprawdzono zgodność wniosku:

- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Osięcinach,

- z zezwoleniem, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- z wnioskiem dotacje, o którym mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy Osięciny


Ryszard Błaszczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Osięciny
z dnia 24 listopada 2011 r.

…………………………………… ………………… dnia………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy

Osięciny

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY OSIĘCINY ZA …………….. KWARTAŁ ROKU…………….

Przedkładam sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji sporządzone

za……. kwartał ……… roku dla…………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

prowadzonej przez………………………………………………………………..

wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez

Gminę Osięciny, zaświadczenie nr ………………… z dnia ………….

Liczba uczniów podana we wniosku o udzielenie dotacji …………………… ,

w tym niepełnosprawni………………….

Część A

L.P.

miesiąc

Liczba uczniów zgłoszonych

Kwota otrzymanej dotacji

Faktyczna liczba uczniów

Kwota należnej dotacji

Różnica
(5-8)

ogółem

W tym niepełnospr. - rodzaj niepełnospr.

ogółem

W tym niepełnospr. - rodzaj niepełnospr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Styczeń


2

Luty


3

marzec


Razem


Część B

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej

A.

Wynagrodzenia razem, w tym

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej( brutto) - umowa o pracę

2.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej- umowa o dzieło

4.

Wynagrodzenie obsługi i administracji

5.

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS opłacony za, przez pracodawcę za pracownika)

6.

Składki na Fundusz Pracy

7.

B

Wydatki rzeczowe razem , w tym

1.

Czynsz

2.

Opłata za wynajem pomieszczeń

3.

Opłata za energię elektryczną

4.

Opłata za gaz

5.

Opłata za energię cieplna

6.

Opłata za wodę

7.

Opłata za wywóz śmieci

8.

Zakup wyposażenia

9.

Zakup środków czystości

10.

Zakup art. Administracyjno-biurowych

11.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

12.

Zakup materiałów i akcesoriów komputerowych

13.

Naprawa i konserwacja urządzeń/sprzętu

14.

Drobne naprawy i remonty

15.

Remonty planowane

16.

Zakup materiałów do napraw

17.

Monitoring i alarmy

18.

Usługi transportowe

19.

Abonament RTV

20.

Opłaty pocztowe

21.

Opłaty telekomunikacyjne

22.

Opłaty za Internet

23.

Ubezpieczenia budynku, sprzętu

24.

Szkolenia pracowników

25.

Koszty i prowizje bankowe

26.

Badania okresowe

27.

Zakup usług zdrowotnych/leków

28.

Zakup artykułów spożywczych

29.

Zakup materiałów pozostałych

30.

Zakup usług pozostałych

31

Pozostałe

SUMA

Kwota dotacji otrzymanej w danym okresie sprawozdawczym ……………….....

Różnica pomiędzy kwota otrzymaną a wykorzystaną …………………………...

……………………......................

(imienna pieczątka i podpis osoby

sporządzającej sprawozdanie)

………………………………….

(imienna pieczątka i podpis przedstawiciela

organu podmiotu prowadzącego)

Przewodniczący

Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Osięciny
z dnia 24 listopada 2011 r.

……………………………………

(pieczęć organu prowadzącego)

………………… dnia………….

Wójt Gminy

Osięciny

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY OSIĘCINY ZA …………….. ROK

Przedkładam sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji sporządzone

za ……… rok dla…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

prowadzonej przez………………………………………………………………..

wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez

Gminę Osięciny, zaświadczenie nr ………………… z dnia ………….

Liczba uczniów podana we wniosku o udzielenie dotacji …………………… ,

w tym niepełnosprawni………………….

Część A

L.P.

miesiąc

Liczba uczniów zgłoszonych

Kwota otrzymanej dotacji

Faktyczna liczba uczniów

Kwota należnej dotacji

Różnica
(5-8)

ogółem

W tym niepełnospr. - rodzaj niepełnospr.

ogółem

W tym niepełnospr. - rodzaj niepełnospr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Styczeń


2

Luty


3

Marzec


4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad

12

Grudzień

Razem


Część B

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej

A.

Wynagrodzenia razem, w tym

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej( brutto) - umowa o pracę

2.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej- umowa o dzieło

4.

Wynagrodzenie obsługi i administracji

5.

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS opłacony za, przez pracodawcę za pracownika)

6.

Składki na Fundusz Pracy

7.

B

Wydatki rzeczowe razem , w tym

1.

Czynsz

2.

Opłata za wynajem pomieszczeń

3.

Opłata za energię elektryczną

4.

Opłata za gaz

5.

Opłata za energię cieplna

6.

Opłata za wodę

7.

Opłata za wywóz śmieci

8.

Zakup wyposażenia

9.

Zakup środków czystości

10.

Zakup art. Administracyjno-biurowych

11.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

12.

Zakup materiałów i akcesoriów komputerowych

13.

Naprawa i konserwacja urządzeń/sprzętu

14.

Drobne naprawy i remonty

15.

Remonty planowane

16.

Zakup materiałów do napraw

17.

Monitoring i alarmy

18.

Usługi transportowe

19.

Abonament RTV

20.

Opłaty pocztowe

21.

Opłaty telekomunikacyjne

22.

Opłaty za Internet

23.

Ubezpieczenia budynku, sprzętu

24.

Szkolenia pracowników

25.

Koszty i prowizje bankowe

26.

Badania okresowe

27.

Zakup usług zdrowotnych/leków

28.

Zakup artykułów spożywczych

29.

Zakup materiałów pozostałych

30.

Zakup usług pozostałych

31

Pozostałe

SUMA

Kwota dotacji otrzymanej w danym okresie sprawozdawczym ……………….....

Różnica pomiędzy kwota otrzymaną a wykorzystaną …………………………...

……………………......................

(imienna pieczątka i podpis osoby

sporządzającej sprawozdanie)

………………………………….

(imienna pieczątka i podpis przedstawiciela

organu podmiotu prowadzącego)

Przewodniczący

Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »