| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm1) )

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić stawkę za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w wysokości 34,00 zł.

2. Ustalić wysokość odpłatności za świadczoną pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Decyzję o przyznaniu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz o wysokości odpłatności wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie lub inna osoba upoważniona Zarządzeniem Burmistrza Żnina w oparciu o wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna wraz z zaświadczeniem lekarskim określającym potrzebę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 3. Dochód na osobę w rodzinie stanowiący podstawę do ustalenia wysokości odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalany jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności na ściśle określony czas za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku, gdy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 5. 1. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest miesięcznie i wpłacana jest przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych lub jej opiekuna, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym wykonano usługę.

2. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn wysokości odpłatności liczonej w procentach od ceny jednej godziny usługi, pomnożonej przez liczbę godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. Określona w § 1. ust.1 stawka godzinowa stanowi podstawę do ustalenia wysokości odpłatności do świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na warunkach i trybie określonym przez właściwego ministra.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym terminie.

Przewodnicząca Rady


Halina Rosiak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622 )


Załącznik do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Osoby korzystające z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zwracają wydatki za świadczenie tych usług na zasadach określonych w tabeli.

Dochód na osobę w rodzinie - % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Powyżej 100% do 150%

20% - 6,80zł.

30% - 10,20zł.

Powyżej 150% do 200%

30% - 10,20zł.

40% - 13,60zł.

Powyżej 200% do 250%

40% - 13,60zł,

50% - 17,00zł.

Powyżej 250% do 300%

50% - 17,00zł,

60% - 20,40zł,

Powyżej 300% do 350%

60% - 20,40zł,

80% - 27,20zł.

Powyżej 350% do 400%

80% - 27,20zł,

90% - 30,60zł.

Powyżej 400%

100% - 34,00zł.

100% -34,00zł.

Przewodnicząca Rady


Halina Rosiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »