| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora

§ 1. 1. Nauczyciela, któremu zostało powierzone stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Nauczycielowi, któremu zostało powierzone stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela - do 10 godzin tygodniowo.

§ 2. Obniżony wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, którego powołano do pełnienia tych funkcji.

§ 3. Przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji godzin zajęć oraz obniżony obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, którym zostały powierzone stanowiska kierownicze, zatwierdzane są corocznie w arkuszach organizacji placówki.

§ 4. Nauczycielom, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora lub wicedyrektora na ich umotywowany wniosek można przydzielić godziny ponadwymiarowe, gdy zachodzi taka konieczność ze względu na liczbę zajęć nauczanego przez nauczyciela przedmiotu, lub pełnienia zastępstwa za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Traci moc § 2 Uchwały nr XXI/123/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w art. 42 ust. 7 pkt 2 zobowiązuje organ prowadzący jednostki oświatowe do określenia w drodze uchwały zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznanie zwolnienia od obowiązku tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.
Zgodnie z art. 91d pkt 1 w.w ustawy organem prowadzącym posiadającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały jest rada gminy.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że § 2 Uchwały Nr XXI/123/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach nie wypełnia obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.
Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że na podstawie Uchwały Nr VII.30.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 kwietnia 2011r. utworzony został Zespół Szkół w Baruchowie.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek

1) ( zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113 i Nr 217, poz. 1281)

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2006 r Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »