| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 7 Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Świecie n/Osą, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"

pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej "Gminą Miejską" reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego - Prezydenta Grudziądza a Gminą Świecie nad Osą z siedzibą w Świeciu nad Osą, NIP 876-19-09-372, REGON 000542451, zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez: Ireneusza Maj - Wójta Gminy Świecie nad Osą

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Grudziądz przez Gminę Świecie nad Osą wykonywania zadania własnego gminy, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w szczególności:

1. podejmowania działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów przez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

2. koordynowania działań w celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do zagospodarowania i odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

3. wypełnienia postanowień Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie funkcjonowania międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza, na podstawie : - art. 74 oraz art.7 ust. 1 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - uchwały Nr VII/24/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" , - uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza".

§ 2.

Gmina Miejska przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo, którego operatorem są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, zwana dalej Spółką.

§ 3.

1. W imieniu Gminy Miejskiej zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez Spółkę.

2. Docelowym miejscem wykonywania zadania, o którym mowa w § 1, będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo w m. Zakurzewo gm. Grudziądz. 3. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo przyjmowane będą odpady zgodne z posiadanym aktualnym pozwoleniem zintegrowanym.

§ 4.

Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta w szczególności na:

1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

3. Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.),

4. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

5. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010,

6. Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego 2010 uchwalonym przez sejmik Województwa Uchwałą Nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego 2010,

7. Aktualnym Regulaminie świadczenia usług Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zakurzewie koło Grudziądza, zatwierdzanym przez Prezydenta Grudziądza,

8. Aktualnym cenniku usług Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zakurzewie koło Grudziądza, zatwierdzanym przez Gminę Miejską,

9. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami znak MRR/H/24(2)03/2010 z dnia 2 marca 2010 r. z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

§ 5.

1. Spółka zobowiązana jest prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami w zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w § 3 ust. 3, dostarczonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo z terytorium Gminy przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

2. Spółka zobowiązana jest do dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia wysokości pobieranych opłat za unieszkodliwianie i składowanie odpadów.

§ 6.

1. Gmina zobowiązuje się przekazywać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo ze swojego terytorium strumienie odpadów określone w § 3 , ust.3 niniejszego porozumienia,

2. Gmina określa w zezwoleniach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości miejsce unieszkodliwienia odpadów komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo (zarządzane przez Spółkę) wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Gmina Świecie nad Osą do dnia 20-ego stycznia każdego roku kalendarzowego, dostarczy Gminie Miejskiej Grudziądz aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie Wójta Gminy Świecie nad Osą, z tym że pierwsza lista zostanie dostarczona w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszego porozumienia.

4. Uregulowania ustępów poprzedzających nie wyłączają możliwości funkcjonowania do czasu zapełnienia gminnego składowiska odpadów w Świeciu nad Osą obsługiwanego przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

§ 7.

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą Stron w uzgodnionym terminie lub za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem pisemnym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8.

Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Miejskiej Grudziądz.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji i jeden dla Spółki.

Gmina Miejska


Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

Gmina


Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »