| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pęperzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) )

Rada Miejska uchwala

STATUT
SOŁECTWA PĘPERZYN
Gmina Więcbork
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Pęperzyn stanowi samorząd wsi.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Sołectwo Pęperzyn.

§ 2. 1. Sołectwo położone jest w Gminie Więcbork i obejmuje obszar o powierzchni 2085.23ha. Obszar sołectwa przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu sołectwa.

2. Sołectwo jako samorząd mieszkańców jest jednostką pomocniczą Gminy Więcbork. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Więcbork.

3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przespisów w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Statutu Gminy Więcbork (Dz. Urz. z 2003r. Nr 45, poz. 749 z późn. zm.),

3) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania Sołectwa

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Podmiotem doradczym i opiniodawczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej.

4. Po upływie kadencji Sołtys działa do dnia wyboru nowego Sołtysa.

§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Do zadań Sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku, oświaty, ochrony środowiska, estetyki wsi i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

5) współdziałanie z organami Gminy i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Sołectwa.

§ 5. Zadania określone w § 4 Sołectwo realizuje w szczególności przez:

1) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.

§ 6. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) wypowiadanie się w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) opiniowanie uchwał dotyczących dysponowania mieniem gminnym będącym w dyspozycji Sołectwa,

4) opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez Radę Miejską projektów uchwał,

5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi,

6) dokonywanie corocznych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawionej w sprawozdaniu z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 7. 1. Uchwały, opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi.

2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.

§ 8. Dla realizacji przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może też podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

§ 9. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Sołeckiej,

2) na żądanie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,

3) na wniosek Burmistrza,

4) na wniosek Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu porządku obrad przedstawionego przez Sołtysa po konsultacji z Radą Sołecką.

5. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy wskazany przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej.

6. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do:

1) określenia czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,

3) udzielania głosu poza kolejnością,

4) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania,

5) odebrania głosu w przypadku uniemożliwienia prowadzenia obrad.

7. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

8. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela głosu:

1) przedstawicielom organów gminy,

2) zaproszonym gościom,

3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego stwierdzenia mówcy,

4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.

§ 11. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw"). W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny (z wyjątkiej sytuacji określonej w § 20).

3. Obrady zebrania są protokołowane.

4. Protokół i uchwały podpisuje prowadzący Zebranie i protokolant.

5. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez obecnych, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje Burmistrzowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania. Burmistrz zapewni ich realizację, jeżeli nie naruszają interesu gminy, są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie, spełniają wymogi formalno - prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz informuje Sołtysa na piśmie.


Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 12. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem mieszkańcy wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. Do zadań i kompetencji Sołtysa należy:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

2) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,

3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów, zwoływanych przez Burmistrza,

4) inicjowanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie życia w Sołectwie,

5) organizowanie i koordynowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców,

6) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki mieniem komunalnym, akceptowanie dokumentów z tym związanych,

8) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

10) zapewnianie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi Sołectwa,

11) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa,

12) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołtectwa treści uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń oraz informowanie w trakcie Zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami.

4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.

§ 13. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Miejskiej, zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady Sołeckiej.

§ 14. 1. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy.

2. Rada Sołecka składa się z 6 członków.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

§ 15. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,

2) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów planów pracy Sołectwa,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w Sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań,

5) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,

6) opiniowanie zasadności udziału samorządu mieszkańców w postępowaniu administracyjnym,

7) wspomaganie działalności Sołtysa.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

§ 16. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz.

3. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.

4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą.

5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców.

§ 17. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności, co najmniej 30% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się na następnym Zebraniu w tym samym dniu po upływie 20 minut od pierwszego terminu Zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących. W takim przypadku liczba uczestniczących stanowi ważne quorum dla przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.

§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów Sołectwa.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru,

5) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania.

4. Protokół powinien zawierać co najmniej:

1) skład komisji skrutacyjnej,

2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

3) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,

4) ilość głosów ważnych i nieważnych,

5) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,

6) informacje o wynikach wyborów.

§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa.

§ 20. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 21. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.

§ 22. 1. Zgłoszonych kandydatów wpisuje się na karcie w porządku alfabetycznym, po wyrażeniu zgody kandydaującego.

2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. Głos jest ważny jeżeli postawiono tylko jeden znak "X".

§ 23. 1. Głos nieważny to:

1) głos na kartach całkowicie przedartych,

2) głos na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej,

3) głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".

2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli liczba głosów jest jednakowa, organizuje się drugą turę wyborów wśród kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów.

§ 24. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim za realizację zadań i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie realizują uchwał Zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 25. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie dla wyboru nowego Sołtysa, w trybie określonym w § 16.

2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział 6.
Zasady gospodarowania mieniem gminnym i komunalnym

§ 26. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego.

2. Upoważnia się organy Sołectwa według ich kompetencji do prowadzenia bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 27. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej Sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy.

2. Rada Miejska może w terminie do 31 marca każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 28. 1. Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są na cele określone w planie finansowo-rzeczowym Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie Wiejskie, w terminie do końca września każdego roku. Plan finansowo-rzeczowy stanowi integralną część budżetu gminy.

2. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Burmistrz.

3. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli pracy organów Sołectwa

§ 29. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Podstawowymi środkami nadzoru są:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej,

2) dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,

3) czuwanie nad stanem mienia,

4) żądanie niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 30. Do czasu wyboru nowych Rad Sołeckich działalność organów sołeckich odbywa się na dotychczasowych zasadach.

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy i przepisy ustaw.

§ 32. Zmiany w Statucie Sołectwa podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską i mogą być dokonywane:

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego,

2) z inicjatywy Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii Zebrania Wiejskiego.

§ 33. W uchwale XXIX/274/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2005r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421 z późn. zm.2) ) w § 1 uchyla się ust. 10.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Józef Kujawiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej uchwały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009r. Nr 98, poz. 1642 i poz. 1643, z 2010r. Nr 108, poz. 1369 i poz. 1370 oraz Nr 120, poz. 1564.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W myśl art. 35 ust. 1 przywołanej w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Projekt nowego Statutu Sołectwa odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu.
Zmiany dotyczą określenia właściwego obszaru sołectwa i wprowadzenia załącznikiem do statutu mapy sołectwa. Ponadto z uwagi na natężenie prac w krótkim okresie czasu, wydłużono z 3 do 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej, przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Dla przejrzystości uchwala się nową treść statutu z uwzględnieniem obowiązujących dotychczas postanowień. Projekt nowego Statutu Sołectwa poddany został konsultacjom z mieszkańcami Sołectwa na zebraniu wiejskim. Wprowadzenie zmian statutu stanowi koszt sporządzenia przez uprawnionego geodetę mapy sołectwa na poziomie 500,00zł brutto.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »