| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta - zwaną dalej planem, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.

2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu - załącznik nr 1.

3. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest:

1) rysunek planu wykonany na kopii mapy katastralnej w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

4. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr XLI/298/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16 MN, 21MN oraz 7Z.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi z urządzeniami budowlanymi oraz towarzyszącą zielenią urządzoną wraz z obiektami małej architektury;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe wraz z urządzeniami budowlanymi, przy czym nie mogące kolidować z podstawowym przeznaczeniem terenu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się zabudowę kubaturową, linia zabudowy dotyczy głównej bryły budynku z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni oraz innych elementów detalu architektonicznego, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8m, natomiast takie części budynku jak balkony, galerie tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,3m;

5) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki i budowle służące prowadzeniu działalności gospodarczej, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych i nie przekraczająca standardów emisyjnych dla podstawowego przeznaczenia terenu i nie emitująca przykrego zapachu oraz nie będzie pogarszać w inny oczywisty sposób warunków życia sąsiadów;

6) powierzchni zabudowanej- należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów poziomych pierwszych kondygnacji budynków lub ich części powyżej poziomu terenu;

7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni działki budowlanej;

8) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi dojazdowe wewnątrzosiedlowe umożliwiające skomunikowanie terenu z drogą publiczną;

9) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć różnorodne kompozycje roślin ozdobnych: nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki) i sezonowe (rabaty, kwietniki);

10) dachach płaskich - należy przez to rozumieć formę dachu o nachyleniu połaci dachowych do 20°;

11) dachach wysokich - należy przez to rozumieć formę dachu o nachyleniu połaci dachowych powyżej 20° do 45°;

12) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni średnio i wysokopiennej, zimozielonej o szerokości min. 4,00 m.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., oraz z definicjami wynikającymi z norm prawnych i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochrony archeologicznej;

6) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

§ 5. Oznaczenia informacyjne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

Rozdział 2.
USTALENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszczalne: parkingi, drogi wewnętrzne.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej;

3) standardy akustyczne: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ustala się strefę ochrony archeologicznej - zgodnie z rysunkiem planu, w granicach której teren jest dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego zakresu badań archeologicznych, na przeprowadzenie których należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz wprowadzania zieleni urządzonej od strony dróg;

2) zasady lokalizowania reklam i nośników reklamowych od strony dróg publicznych:

a) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizowania reklam na budynkach, ogrodzeniach i obiektach małej architektury.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu;

2) wysokość zabudowy projektowanej: max. 12,0m;

3) geometria dachów: dachy wysokie lub płaskie;

4) wskaźnik intensywności zabudowy: max.0,3;

5) teren biologicznie czynny: min. 50% powierzchni terenu;

7. Nie występuje potrzeba określania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8. Nie występuje potrzeba określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9. Zasady podziału nieruchomości na działki budowlane: szerokość frontu działki: min. 30,0m i powierzchnia min. 1500m2.

10. Nie występuje potrzeba określania szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę: rozbudowa istniejącego systemu sieci wodociągowej;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;

3) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego;

4) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: rozbudowa istniejącego systemu infrastruktury telekomunikacyjnej;

5) wskaźnik miejsc postojowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / jeden lokal mieszkalny;

6) obsługa komunikacyjna: z istniejących dróg dojazdowych.

12. Nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13. Stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 10%.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: zabudowa usługowa;

2) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Nie występuje potrzeba określania zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nawierzchnie utwardzone dróg oraz placów składowych należy projektować jako nieprzepuszczalne;

2) zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;

3) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

4) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko związanych wyłącznie z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności publicznej;

5) standardy akustyczne: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów odrębnych.

4. Nie występuje potrzeba określania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz wprowadzania zieleni urządzonej od strony dróg;

2) zasady lokalizowania reklam i nośników reklamowych od strony drogi publicznej:

a) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych,

b) dopuszcza się lokalizowanie reklam na budynkach, ogrodzeniach i obiektach małej architektury,

c) dopuszcza się zlokalizowanie tablicy informacyjnej lub szyldu związanego z przeznaczeniem terenu o max. powierzchni 1,5m2 każda.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu;

2) forma projektowanej zabudowy: budynek usługowy i mieszkalny wolnostojący lub stanowiący jeden budynek mieszkalno-usługowy;

3) wskaźnik intensywności zabudowy: max.0,2;

4) teren biologicznie czynny: min. 50% powierzchni terenu;

5) wysokość projektowanej zabudowy:

a) budynek usługowy, mieszkalny lub mieszkalno-usługowy: max. 10,0m (2-kondygnacje nadziemne);

b) budynek gospodarczy lub garaż: max. 6,0m;

6) geometria dachów: dachy wysokie lub płaskie.

7. Nie występuje potrzeba określania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8. Nie występuje potrzeba określania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9. Zasady podziału na działki budowlane: jak w stanie istniejącym.

10. Nie występuje potrzeba określania szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę: rozbudowa istniejącego systemu sieci wodociągowej, który należy dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód deszczowych: wody opadowe z utwardzonych nawierzchni parkingów i placów składowych odprowadzić do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej;

4) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa istniejącego systemu elektroenergetycznego;

5) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: rozbudowa istniejącego systemu infrastruktury telekomunikacyjnej;

6) wskaźnik miejsc parkingowych na samochody osobowe: min. 1 miejsce postojowe / 3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe / 30m2 powierzchni użytkowej usług;

7) obsługa komunikacyjna: projektowanym zjazdem z drogi zbiorczej ( ul. Buczek).

12. Nie występuje potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13. Stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 10%.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z, ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń.

2. Nie występuje potrzeba określenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji;

3) nakaz kształtowania i utrzymania terenów zieleni wchodzących w skład przyrodniczego systemu miasta.

4. Nie występuje potrzeba określenia zasad ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

5. Nie występuje potrzeba określenia wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6. Nie występuje potrzeba określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

7. Nie występuje potrzeba określania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8. Nie występuje potrzeba określania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9. Zasady podziału na działki budowlane: jak w stanie istniejącym.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy dla ochrony skarpy terenowej.

11. Nie występuje potrzeba określania zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

12. Nie występuje potrzeba określania sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13. Stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0%.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXII/131/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 156, poz. 2427) .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miasta Chełmża.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kalinowski


Uzasadnienie

do uchwały nr XI/80/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.

Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XLI/298/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. umożliwiono wprowadzenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegającą na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16 MN, 21 MN oraz 7 Z. Teren wyznaczony do zmiany planu zagospodarowania jest obecnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XXII/131/08 z dnia 29 października 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 156, poz. 2427). Przesłanką do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego była przede wszystkim potrzeba wyznaczenia na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża terenów przeznaczonych pod zabudowę socjalną, której nie uwzględniono we wcześniejszym planie. Poza tym rozpatrzono również potrzeby właściciela sąsiedniej nieruchomości, który planuje na swym terenie prowadzić nieuciążliwą działalność gospodarczą. Dokonana przez Burmistrza Miasta Chełmży analiza dotycząca zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu, pozwoliła powziąć decyzję o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania, dla terenu przy ul. Chełmińskie Przedmieście i Buczka. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast art. 27 cytowanej wyżej ustawy nakłada obowiązek prowadzenia zmiany planu miejscowego w takim trybie, w jakim był on uchwalany. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta przeprowadził postępowanie środowiskowe wraz z jego podsumowaniem. Procedura planistyczna polega między innymi na uzgadnianiu i opiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania z różnymi przewidzianymi prawem instytucjami. Problemem w uzyskaniu pozytywnej opinii do planu było postanowienie Wójta Gminy Chełmża, który negatywnie zaopiniował zapisy projektu planu. Swoje stanowisko uzasadniał , iż nie doprowadzono dotychczas do wyboru ostatecznej wersji przebiegu przyszłej obwodnicy Miasta Chełmży. W powyższej sprawie dwukrotnie decyzję podjęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu. Ostatecznie SKO w Toruniu uchyliło postanowienie Wójta Gminy Chełmża uzasadniając, iż na tym etapie jest ono bezzasadne oraz zgodnie z przepisami opinie nie mają mocy wiążącej, a więc ich treść nie obliguje burmistrza prowadzącego procedurę planistyczną do ich uwzględniania. Omawiana wyżej zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/205/00 z dnia 30 listopada 2000 r. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ustalono, iż kierunkiem rozwoju przestrzennego tej części miasta jest funkcja mieszkalno-gospodarcza. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno - prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany. Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegająca na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nie występuje potrzeba ich rozstrzygnięcia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Chełmży, o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta, polegająca na zmianie części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem planu 16MN, 21MN oraz 7Z.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: W załączonym planie nie ustala się terenów publicznych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadania własne gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »