| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Grudziądza

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zawarto porozumienie pomiędzy: Gminą-Miastem Grudziądz reprezentowaną przez Pana Przemysława Ślusarskiego - Wiceprezydenta Grudziądza a Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez:
Pana Marka Szczepanowskiego - Starostę Grudziądzkiego

§ 1. 1. Gmina-Miasto Grudziądz zapewnia objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce prowadzonej przez Powiat Grudziądzki.

2. Doradcy, których wykaz określa załącznik nr 1 sprawują opiekę metodyczną w stosunku do nauczycieli wykazanych w załączniku nr 2 niniejszego Porozumienia.

3. Do zadań doradcy sprawującego opiekę należy między innymi:

- udzielanie porady metodycznej,

- wspomaganie nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych,

- opiniowanie pracy nauczyciela,

- udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, w tym szczególnie nauczycieli stażystów i kontraktowych,

- organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych, kursów doskonalących, projektów edukacyjnych, seminariów,

- opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli,

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli,

- przeprowadzenie WDN - szkolenia rady pedagogicznej nieodpłatnie jeden raz w roku szkolnym, w każdej szkole,

- planowanie, organizowanie i badanie efektów kształcenia.

§ 2. Zmiana ilości nauczycieli objętych opieką metodyczną w okresie obowiązywania porozumienia wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 3. Za sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu Pan Jerzy Kulwicki.

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

2. Odpłatność za objęcie rocznym doradztwem jednego nauczyciela wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiątzłotych).

3. Roczna łączna należność za usługę wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) (13 nauczycieli x 50 zł).

4. Połowę należności w kwocie 325 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych) należy wpłacić do 15 stycznia 2012 roku, natomiast pozostałą kwotę do 31 sierpnia 2012 roku na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, ul. Legionów 2 na konto szkoły - PKO BP SA Oddział Grudziądz 14 1020 5040 0000 6102 0085 6567.

§ 5. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

§ 6. Zmiany do Porozumienia wprowadzone będą pisemnie w formie aneksu.

z up. Prezydenta Grudziądza
Wiceprezydent Grudziądza


Przemysław Ślusarski

Starosta


Marek Szczepanowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz - doradcy

Załącznik Nr 2 do Porozumienia
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz nauczycieli - Starostwo G-dz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »