| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski na linii komunikacyjnej Nr 11

Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Andrzeja Pałuckiego - Prezydenta Miasta Włocławek, na podstawie Uchwały Nr XIII/165/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26.09.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Brześć Kujawski w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brześć Kujawski, zwana dalej Organizatorem i Gmina Brześć Kujawski, reprezentowana przez Wojciecha Zawidzkiego - Burmistrza Miasta Brześć Kujawski, przy kontrasygnacie Skarbnika - Joanny Wojtczak, na podstawie Uchwały Nr X/78/11 Rady Miejskiej z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Włocławek dotyczącego publicznego transportu zbiorowego, zwana dalej Gminą

postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina powierza Organizatorowi, a Organizator przyjmuje zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy, na linii komunikacyjnej Nr 11.

2. Strony ustalają na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia porozumienia rozkładów jazdy linii komunikacji miejskiej Nr 11 wykonanie następującego zakresu pracy przewozowej - usługi komunikacji miejskiej: 16.876,5 wozokilometrów w IV kwartale 2011 i 102.480 wozokilometrów w roku 2012, w granicach administracyjnych Gminy Brześć Kujawski, przy planowanym koszcie 1 wozokilometra - 5,60 zł brutto.

3. Ilość wozokilometrów na lata następne zostanie ustalona do końca III kwartału kalendarzowego roku poprzedzającego

4. Zakres rzeczowy pracy przewozowej określony w ust. 1.2 w zakresie rozmiaru pracy przewozowej jak i przebiegu i układu tras linii komunikacyjnych będących przedmiotem porozumienia może ulec zmianie na wniosek Gminy.

§ 2. Zakres powierzonego zadania obejmuje w szczególności:

1) planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;

4) badanie i analiza potrzeb przewozowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej,

5) kontrolę wykonywania usług przewozowych;

6) ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe (wysokości opłat za przewozy) środkami komunikacji publicznej, świadczone na terenie Gminy Brześć Kujawski przez Operatora ustalonego przez Organizatora;

7) określanie przepisów porządkowych dla publicznego transportu zbiorowego; ustalenie opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

§ 3. 1. Strony porozumienia ustalają, że źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej będących przedmiotem porozumienia, są wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla linii Nr 11, a w razie potrzeby środki własne Gminy z uwzględnieniem zapisu ust. 3.2 i .3.3.

2. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą przeprowadzane uwzględniając:

a) planowany koszt wozokilometra na okres rozliczeniowy.

b) przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla linii Nr 11, określone jako udział przychodów przypadających na ilość wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy według następującego wyliczenia:

- trasa linii komunikacyjnej Nr 11 Brześć Kujawski - ul. Ostrowska - Brześć Kujawski - 51,6 kilometrów, w tym na terenie Gminy - 35,9 kilometrów i na terenie Gminy Miasta Włocławek - 15,7 kilometrów,

- udział wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy w ogólnej ilości wozokilometrów - 69,58%

c) różnica między pkt. a i b = nadwyżka lub niedobór.

3. Dla celów zaliczkowych rozliczeń pomiędzy stronami przyjmuje się następującą formułę: koszty usługi PSO określone przez iloczyn planowanego kosztu wozokilometra i faktycznie wykonanych wozokilometrów transportu zbiorowego użyteczności publicznej w okresie rozliczeniowym minus 69,58 % wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla linii Nr 11, równa się nadwyżka lub niedobór.

4. W przypadku wystąpienia niedoboru Gmina przekaże Organizatorowi kwotę równą kwocie niedoboru.

5. W przypadku wystąpienia nadwyżki jej wartość zostanie w pełnej wysokości zaliczona na poczet rozliczenia kolejnych miesięcy.

6. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami porozumienia według formuły określonej w ust 3.3 dokonywane będą w cyklach miesięcznych.

7. Organizator w ciągu 4 roboczych dni po zakończeniu miesiąca przekaże Gminie:

a) wyliczenie planowanych kosztów wozokilometrów będących podstawą rozliczeń pomiędzy organizatorem a Gminą,

b) rozliczenie faktycznie wykonanych wozokilometrów na terenie Gminy,

c) sprawozdanie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla linii Nr 11, zawierające nominały biletów, ilość i wartość biletów sprzedanych w okresie rozliczeniowym oraz ogólną sumę wpływów.

d) rozliczenie końcowe zgodnie z formułą zawartą w ust.3.3.

8. W przypadku wystąpienia niedoborów Gmina przekaże Organizatorowi środki pieniężne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej.

§ 4. 1. W okresach kwartalnych, najpóźniej do 25-go dnia miesiąca po upływie kwartału, następować będzie rozliczenie między stronami według następującej formuły: faktyczne koszty usługi PSO, określone przez iloczyn faktycznego kosztu wozokilometra uwzględniającego elementy kalkulacyjne zgodnie z metodologia zawartą w Rozporządzeniu WE/1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2007 r. i faktycznie wykonanych wozokilometrów transportu zbiorowego użyteczności publicznej w okresie rozliczeniowym minus 69,58 % wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla linii Nr 11 minus dokonane wpłaty określone w §3 ust. 3.8. równa się nadwyżka lub niedobór.

2. W przypadku wystąpienia nadwyżki jej wartość zostanie w pełnej wysokości zaliczona na poczet rozliczenia kolejnych miesięcy.

3. W przypadku wystąpienia niedoboru Gmina przekaże Organizatorowi środki pieniężne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej.

§ 5. Gmina zobowiązuje się do:

1) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

2) utrzymania w dobrym stanie, także w okresie zimowym, nawierzchni w miejscach pętli autobusowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy;

3) zwalczania skutków gołoledzi w okresie jej występowania oraz likwidacji śliskości nawierzchni jezdni i chodników w miejscach przystanków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy;

4) utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej;

§ 6. Organizator powierzone zadanie będące przedmiotem Porozumienia, wykonywać będzie poprzez Operatora, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. we Włocławku, świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, w związku z powierzeniem mu do wykonania Uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako podmiotowi wewnętrznemu.

§ 7. 1. Organizator przedstawiać będzie Gminie do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz projekty rozwiązań w zakresie wykonywania usług przewozowych z uzasadnieniem. Uchwały organizatora dotyczące wykonywania powierzonych zadań nie mogą powodować zwiększenia zobowiązań finansowych Gminy wobec Organizatora bez zgody Gminy.

2. Gmina ma prawo zgłaszać Organizatorowi propozycje zmian w organizacji usług przewozowych a także ma prawo kontrolowania przebiegu wykonywania Porozumienia.

§ 8. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron

§ 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 30 października 2011 roku

3. Publikacji Porozumienia dokona Prezydent Miasta Włocławek.

Burmistrz Miasta Brześć Kujawski


Wojciech Zawidzki

Prezydent Miasta Włocławek


Andrzej Pałucki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »