| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Gruta

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 16, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. l pkt 1 oraz art. 67a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 1547, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 645, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Gruta w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1 i obejmują w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

3) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

4) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem;

5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowaną przez 5 godzin dziennie, w wysokości 1,00zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć.

§ 3. Opłaty o których mowa w § 2 wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca

§ 4. 1. Upoważnia się dyrektora Przedszkola Samorządowego do podejmowania decyzji w sprawie całościowego lub częściowego zwolnienia z opłat wymienionych w § 2 w uzasadnionych przypadkach.

2. Zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Mełnie określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/81/08 Rady Gminy Gruta z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr VIII/40/11 Rady Gminy Gruta z dnia 12.09.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Magdalena Kołodziej


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła konieczność dostosowania dotychczasowych uchwał do obowiązujących przepisów. Organ prowadzący przedszkole ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki. W Przedszkolu Samorządowym w Mełnie wymiar ten wynosi 5 godzin. Opłaty za świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programową zostały ustalone na podstawie planowanych wydatków budżetowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz porównanie z wydatkami w roku szkolnym 2010/2011. 1 godzina za świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programową w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 3,99zł. Została ona skalkulowana w oparciu o wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia i wydatki rzeczowe. W roku szkolnym 2011/2012 na podstawie planowanych wydatków budżetowych stawka za 1 godzinę wyniesie 4,10zł. Z kart zgłoszenia dzieci wynika, że w roku szkolnym 2011/2012 ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową będzie korzystało 25 dzieci. Ogólna liczba dzienna płatnych godzin według deklaracji rodziców wyniesie 100. Porównanie planowanych dochodów z wydatkami potwierdza, że opłata ponoszona przez rodziców stanowi tylko część ponoszonych przez organ prowadzący kosztów funkcjonowania przedszkola.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »