| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880, z 2008 r. Nr 199 poz.1227 Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka uchwalonego Uchwałą nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).

§ 2. Plan obejmuje obszar określony granicami na następujących załącznikach do uchwały:

1) Załączniku nr 1A;

2) Załączniku nr 1B.

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik nr 1A stanowiący rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000, którego integralną częścią jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) Załącznik nr 1B stanowiący rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000;

3) Załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) Załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. Na ustalenia planu miejscowego składają się:

1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:

a) ustalenia ogólne,

b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu,

c) ustalenia końcowe;

2) rysunek planu stanowiący Załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały.

Rozdział I.
Ustalenia ogólne

§ 5. Definicje użytych pojęć w ustaleniach planu są następujące:

1) uchwała - niniejsza uchwała;

2) karta terenu - szczegółowe ustalenia tekstowe dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabelarycznej;

3) teren - część obszaru objętego planem o jednakowym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony numerem porządkowym i symbolem literowym;

4) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące w dniu podjęcia uchwały;

5) istniejących - stan na rok 2010;

6) wielkoformatowy nośnik reklamowy - nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2;

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe oznaczające klasę drogi;

4) symbol cyfrowy oznaczający numer porządkowy.

§ 7. Ustala się podział obszaru planu na 2 tereny komunikacji oznaczone numerami od 01 do 02 i następującym symbolem literowymi: KDD - tereny dróg dojazdowych - publicznych;

§ 8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji wielkoformatowych nośników reklamowych;

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;

2) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym.

§ 10. W planie nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak przedmiotowych elementów.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

§ 12. Na terenie planu nie występują granice terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych więc nie ustala się sposobów ich zagospodarowania.

§ 13. Sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu drogi należy lokalizować na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 14. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

b) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzenie powierzchniowe lub do kanalizacji deszczowej;

3) dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 15. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji leśnej bez zabudowy.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 17. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach terenów znajdujących się w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla 2 terenów, o których mowa w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, zawartych w 2 kartach terenu, są następujące:

Rozdział III.
Ustalenia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 21. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr IX/38/2011

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1B.pdf

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr IX/38/2011


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/38/2011

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 30 maja do 28 czerwca 2011 r. oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. do 18 lipca 2011 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/38/2011

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003 r. z późn. zmian.) art.7 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r.), Rada Gminy Wielka Nieszawka rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, które należą do zadań własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane:

a) z budżetu gminy,

b) przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW,

c) przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE,

d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO,

e) z innych źródeł

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »