| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/117/11 Rady Powiatu Włocławski

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. )1) w związku z art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. )2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/470/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Budzyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. .835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz.1183.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz.1427 oraz z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.


Załącznik do Uchwały Nr X/117/11
Rady Powiatu Włocławski
z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, zwane dalej Centrum, działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1362, z późn. zm. )1) ;

2) innych ustaw określających zadania powiatu w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych;

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Włocławski.

2. Obszar działania Centrum stanowi teren Powiatu Włocławskiego.

3. Siedzibą Centrum jest Miasto Włocławek.

Rozdział II.
Podstawowe cele i zadania Centrum

§ 3. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej) oraz zadań wynikających z innych ustaw, określonych w § 1 pkt 2.

2. Do zadań Centrum w szczególności należy:

1) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej;

2) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego - przyjęcie do domu pomocy społecznej;

5) realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

6) realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

7) realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

3. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

4. Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Rozdział III.
Organizacja i zasady działania Centrum

§ 4. Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 5. 1. Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Włocławski.

4. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

5. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Centrum.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa i mienie Centrum

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków Centrum, przyjmowany na okres roku kalendarzowego.

3. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Dyrektor gospodaruje oddanym do używania Centrum i nabytym mieniem ruchomym Powiatu Włocławskiego.

2. Rozporządzenie mieniem, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarządu Powiatu.

Rozdział V.
System kontroli

§ 8. Dyrektor Centrum zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz.554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz.1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.622 i Nr 149, poz.887.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »