| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 223, poz. 1458, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 40, poz. 230, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777 i nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak


Uzasadnienie

W związku z ogólnodostępnym charakterem miejsc użyteczności publicznej, konieczne jest ustalenie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z kompleksu boisk przez użytkowników. Uchwalony regulamin nałoży na osoby korzystające z kompleksu boisk Moje Boisko ,,Orlik 2012" obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania i stworzy służbom porządkowym warunki do reagowania i egzekwowania poprawnego zachowania się.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Piotr Pieszak


Załącznik do Uchwały Nr XVI/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012" przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie

1. Właścicielem kompleksu sportowego "Orlik 2012" jest Gmina Strzelno, w imieniu, której zarząd nad obiektem sprawuje Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, zwane dalej Administratorem.

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.

3. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.

4. Kompleks sportowy jest czynny we wszystkie dni tygodnia w następujących godzinach:

a) zajęcia grupowe dla dzieci, uczniów i młodzieży szkolnej:

poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 16:00,

b) ogólnodostępny dla wszystkich chętnych:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października:

poniedziałek - piątek godz. 16:00 - 22:00

sobota godz. 9:00 - 22:00

niedziela godz. 9:00 - 21:00

- w okresie od 1 listopada do 31 marca:

poniedziałek - piątek godz. 16:00 - 21.00

sobota i niedziela godz. 12.00 - 20.00.

5. W okresie wakacji szkolnych, ferii zimowych oraz świąt dopuszcza się zmianę harmonogramu korzystania z boisk.

6. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator obiektu może zabronić korzystania z boisk lub poszczególnego boiska.

7. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 lit.a, koordynuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Gimnazjum w Strzelnie.

8. Zajęcia odbywające się w terminach określonych w pkt 4 lit.b koordynuje animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu.

9. Osoby korzystające z kompleksu obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego;

a) na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

a) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolców,

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenie tytoniu i spożywania alkoholu,

f) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innego sprzętu mogącego zagrozić zdrowiu i życiu użytkowników boisk,

g) zaśmiecania,

h) przeszkadzania w zajęciach i grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i obraźliwych,

j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników,

k) korzystania z boiska bez zgody administratora obiektu,

l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

14. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

15. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel.

16. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność z wyjątkiem pkt 15.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:

1)nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2)zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3)nakazać opuszczenie terenu boiska.

18. Gmina zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

19. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Kompleksu lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:

Telefon komórkowy - 112,

Telefon stacjonarny - Policja - 997

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż Miejska - 508 147 100

Straż pożarna - 998

oraz Administratora Kompleksu - (52) 3189 577

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »