| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 stycznia 2012r.

z dnia25 stycznia 2012 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100)

po rozpatrzeniu wniosku
z 18 listopada 2011 r.
uzupełnionego pismami, które wpłynęły 12 grudnia 2011 r. oraz 9 i 23 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy ,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 874-00-03-910
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do 28 lutego 2013 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z 20 października 1998 r. nr WCC/295/273/U/OT1/98/WF ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 20 października 1998 r. nr PCC/309/273/U/OT1/98/WF ze zmianami, 21 listopada 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m.in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

z up. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzedu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
16 listopada 2011 r.
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
Anna Szmatuła, starszy specjalista
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 36a, 87-300 Brodnica,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-68(10)/2011/2012/273/XI/ASz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

SKMBT 22312012512540

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »