| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz.113, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 i z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz. 1206), Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem, zwane dalej "przedszkolem", w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przedszkola przekraczające podstawę programową, o której mowa w §1 rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty w wysokości 1,20 zł za jedną godzinę.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem, tj.:

a) przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika nad wypoczywającym dzieckiem,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw;

2) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole jest iloczynem stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, o której mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 57, poz. 383).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »