| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c , d , e ,i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póż. zmian.[1]) ) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 218, 219,222, 223, 235-237, 239, 240,258,264,ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 roku nr 157 poz.1240 z póź. zmian.[2]) ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości ogółem 18.114.505,00 zł w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 14.204.505,00 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 3.910.000,00 zł

2. Planowane dochody według działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala sie wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości ogółem 17.574.505,00 zł w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 14.090.524,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.483.981,00 zł

2. Planowane wydatki według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy sie rezerwy na ogólną kwotę 137.758,00 zł w tym:

1) ogólną w wysokości 102.758,00 zł

2) rezerwą celową w wysokości 35.000,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 540.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) Planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 540.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 540.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów na 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.483.981,00 zł , zgodnie z załacznikiem nr 4 do uchwały

§ 6. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.714.617,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 15.100,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 540.000,00 zł

§ 9. Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

1) dochody 33.000,00 zł

2) wydatki 33.000,00 zł zgodnie z załacznikiem nr 8 do uchwały

§ 10. Ustala się wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę 519.200,00 zł w tym:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 391.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 127.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 174.907,00 zł dla poszczególnych sołectw w formie zestawienia wydatków według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy

a) zadłużenie o którym mowa w pkt.1 nie może przekroczyć kwoty 500.0000,00 zł

b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu.

c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach

2) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł .

3) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,z wyłączeniem przeniesień między działami.

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 roku Nr 23 poz.220 ,Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 214 poz. 1806 , z 2003 roku Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 i z 2002 r Nr 153 poz.1271 z 2004 roku Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203 , z 2002 roku Nr 214 poz. 1806 , z 2005 roku nr 172 poz.1441, z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 175 poz, 1457,nr 181 poz.1337, z 2007 roku nr 48 poz.327,nr 138 poz. 974, nr 173 poz.1218 z 2008 roku 180 poz.1111,nr 223 poz.1458 z 2009 roku nr 52,poz.420 ,nr 157 poz.1241,z 2010 roku nr 28 poz.142, nr 28 poz. 146 , nr 106 poz.675, nr 40 poz.230,z 2011 roku nr 117 poz.679,nr 134 poz.777, nr 21 poz.113,nr 217 poz.1281).

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 roku nr 28 poz.146 , nr 123 poz.835,nr 152 poz.1020, nr 96 poz.620, nr 238 poz.1578,nr 257 poz.1726 z 2011 roku nr 201 poz.1183.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »