| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Lubanie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 , Nr 181, poz. 1292, Nr 216, poz.1370, z 2009r. Nr 6,poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 2019, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 854, Nr 148,poz. 991 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Lubanie realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od 8:00 do 13:00.

§ 2. Ustala się opłatę za świadczenia wykraczające poza wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 1,00 zł za każdą ropoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jadwiga Kurant


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w zakresie zapewnienia nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie są bezpłatne. Należy dodać, iż organy prowadzące przedszkola publiczne mogą ustalić opłaty za świadczenia realizowane przez te placówki poza wymiarem zajęć, o którym wyżej mowa. Wysokość opłat stanowi częściowy koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych obliczony z uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.Koszt 1 godziny ustalono ponadto na podstawie liczby dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zaistniała konieczność podjęcia stosownej uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jadwiga Kurant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »