| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/ 107 /2011 Rada Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2011r.

uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz. 974 i Nr 173,poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 , Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, po. 1183) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 24 871289,00 w tym:

- dochody bieżące 24 013 734,00

- dochody majątkowe 857 555,00

1) dochody własne 8 058 301,00 w tym: dochody bieżące 7 858 301,00 dochody majątkowe 200 000,00

2) subwencja ogólna 12 078 669,00

3) dotacje 3 960 665,00

4) środki z budżetu europejskiego 100 241,82

5) środki z budżetu państwa /współfinansowanie/ 15 857,18

6) środki z funduszy strukturalnych 657 555,00

2. Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

3. Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy 26 312 899,00 w tym:

- wydatki bieżące 22 927577,00

- wydatki majątkowe 3 385322,00

2. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 011454,00

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 5 317865,00

3) dotacje na zadania bieżące 1 169 014,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 733 145,00

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym

7) wydatki na obsługę długu gminy 580 000,00

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 3 385 322,00 - załącznik Nr 4

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 441 610,00 zostanie pokryty pożyczką.

§ 4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1 194 489,00 Załącznik Nr 5

§ 5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku

- przychody w kwocie 70 000,00

- wydatki w kwocie 70 000,00

2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Pruszczu

- przychody w kwocie 60 000,00

- wydatki w kwocie 60 000,00 Załącznik Nr 6

§ 6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 90 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 90 000 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 7.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8

- dochody w kwocie 3 273 233,00

- wydatki w kwocie 3 273 233,00

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 78 232,00

- wydatki w kwocie 842 121,00

§ 8.

1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 766 893,00

2) Biblioteka Gminna 138 000,00

3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ 895 000,00

4) Gmina Bukowiec 22 533,00

5) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 4 160,00 załącznik Nr 9

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 325 758,25

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wynikajace ze stosunku pracy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

§ 10.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 700 000,00.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 000 000,00.

§ 11.

1. Określa się przychody i rozchody budżetu Gminy

- przychody w kwocie 2 767 368,25

- rozchody w kwocie 1 325 758,25 Załącznik Nr 10

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 467 368,25 w tym:

- 700 000,00 kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

- 1 441 610,00 pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu

- 1 325 758,25 kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 12. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00, z tego:

1. rezerwę ogólną w kwocie 148 000,00

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 52 000,00

§ 13. Określa się kwotę dochodów 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 140 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 25 000,00

§ 14. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2012 i lata następne - załącznik Nr 11.

§ 15. Określa się fundusz sołecki w wysokości 265 362,93 zł. Załącznik Nr 12

§ 16. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 wynosi 11 100 ,00 -- załącznik Nr 13

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W związku z powyższym niniejsza uchwałą.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »