| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-70/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Daniel Jurewicz 6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Elżbieta Osińska 8. Halina Paszkowska 9. Robert Pawlicki 10. Jan Sieklucki 11. Halina Strzelecka 12. Andrzej Tatkowski 13. Piotr Wasiak

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XIV-70/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012

Uzasadnienie

Rada Miejska Nieszawa podjęła 30 grudnia 2011 r. uchwałę Nr XIV-70/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.

Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku 3 stycznia 2012 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu kolegium Izby w dniu 18 stycznia 2012 r. O terminie posiedzenia kolegium, pismem z 9 stycznia 2012 r., znak RIO-KA-4010-2-2/2012 został zawiadomiony Burmistrz Miasta Nieszawa - Pan Marian Tołodziecki, który nie przybył na posiedzenie i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy do wzięcia udziału w posiedzeniu kolegium.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 17 stycznia 2012 r., wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Nieszawa (K-3220-1/2012). W piśmie Burmistrz wnosi o skorzystanie przez kolegium RIO z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), przy podejmowaniu rozstrzygnięcia nadzorczego w odniesieniu do uchwał podatkowych Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. Argumentem za przyjęciem takiego rozwiązania zdaniem Burmistrza jest fakt, że po zmianie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych termin złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku za miesiąc styczeń od osób prawnych został przesunięty do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nieszawa, na rok podatkowy 2012. W § 4 uchwały wskazano, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wskazuje, iż uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych stanowią w rozumieniu przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przepisy prawa miejscowego. O zakwalifikowaniu danej uchwały do katalogu aktów prawa miejscowego decyduje fakt, że jest to akt ogólny o charakterze generalnym, odnoszący się do mieszkańców Gminy, których dotyczą uregulowania tej uchwały.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 - dalej ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych), akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane są m.in. w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a wprowadzenie skróconego terminu wejścia w życie uchwały wymaga zaistnienia określonej przez ustawodawcę przesłanki.

Przepis art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewiduje możliwość wcześniejszego wejścia w życie aktu normatywnego, w tym z mocą wsteczną. Uzależnia taką sytuację od ważnego interesu państwa i tego czy nie sprzeciwiają się temu zasady demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. II GSK 632/10 przepis ten nie ma zastosowania do aktów prawa miejscowego, ponieważ ze swej istoty akty te mają charakter lokalny i wydawane są w interesie lokalnym.

Uchwała będąca aktem prawa miejscowego może wejść w życie najwcześniej po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. W przypadku badanej uchwały niemożliwe jest wprowadzenie jej w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., ponieważ uchwałę podjęto w terminie uniemożliwiającym ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed dniem 1 stycznia 2012 r. Żaden przepis ustawy nie daje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencji do stosowania prawa powszechnie obowiązujacego z mocą obowiązującą od terminu innego, niż wynikający z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

O zachowaniu właściwego terminu wejścia w życie przepisu prawa miejscowego stanowi również przepis art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), zgodnie z którym warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Podkreślić należy, że pewność prawa i związana z nią zasada bezpieczeństwa prawnego, ma szczególne znaczenie w prawie regulującym daniny publiczne. Zgodnie z przepisem art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jedną z zasad demokratycznego państwa jest zasada niedziałania prawa wstecz oraz zasada zachowania stosownego vacatio legis. Oznacza to, że przepisy podatkowe powinny być znane podatnikom przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Warunkiem wejścia w życie przepisu prawa miejscowego jest nie tylko jego przyjęcie przez posiadający stosowną kompetencję organ, w przewidzianym prawem trybie ale także ogłoszenie tego aktu prawnego. Podjęcie uchwały obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez radę jak i jej należytą publikację. Spełnienie obu tych warunków stanowi o tym, że dany akt normatywny wszedł do porządku prawnego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. II FSK 1272/09).

W świetle powyższego, zapis § 4 uchwały w sposób istotny narusza przepis art. 4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a przytoczony przez Gminę argument, że termin złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku za miesiąc styczeń przez osoby prawne został przesunięty do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego, nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż przepisy podatkowe muszą być znane podatnikom przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie : Na niniejsze rozstrzygniecie przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »