| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Daniel Jurewicz 6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Elżbieta Osińska 8. Halina Paszkowska 9. Robert Pawlicki 10. Jan Sieklucki 11. Halina Strzelecka 12. Andrzej Tatkowski 13. Piotr Wasiak

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych , w części dotyczącej § 2 ust. 2 uchwały.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Strzelnie podjęła 29 grudnia 2011 r. uchwałę Nr XVI/131/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych.

Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 4 stycznia 2012 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu kolegium Izby w dniu 18 stycznia 2012 r. O terminie posiedzenia kolegium, pismem z 11 stycznia 2012 r., znak RIO-KA-2-3/2012 został zawiadomiony Burmistrz Strzelna, który nie przybył na posiedzenie i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy do uczestnictwa w posiedzeniu kolegium.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska dokonała zmiany załącznika deklaracji na podatek od nieruchomości.

W § 2 ust. 1 uchwały wskazano, iż uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast w § 2 ust. 2 zamieszczono zapis, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wskazuje, iż uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie określenia wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku stanowią w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przepisy prawa miejscowego. O zakwalifikowaniu danej uchwały do katalogu aktów prawa miejscowego decyduje fakt, że jest to akt ogólny o charakterze generalnym, odnoszący się do mieszkańców Gminy, których dotyczą uregulowania tej uchwały.

Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 - dalej ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych), akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane są m.in. w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określił termin dłuższy, a w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni. Do wprowadzenia skróconego terminu wejścia w życie uchwały, muszą zaistnieć określone przez ustawodawcę przesłanki.

Uchwała będąca aktem prawa miejscowego może wejść w życie najwcześniej po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. W przypadku badanej uchwały niemożliwe jest wprowadzenie jej w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., ponieważ uchwałę podjęto w terminie uniemożliwiającym ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed dniem 1 stycznia 2012 r. Żaden przepis ustawy nie daje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencji do stosowania prawa powszechnie obowiązującego z mocą obowiązującą od terminu innego, niż wynikający z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

O zachowaniu właściwego terminu wejścia w życie przepisu prawa miejscowego stanowi również przepis art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), zgodnie z którym warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Podkreślić należy, że pewność prawa i związana z nią zasada bezpieczeństwa prawnego, ma szczególne znaczenie w prawie regulującym daniny publiczne. Zgodnie z przepisem art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jedną z zasad demokratycznego państwa jest zasada niedziałania prawa wstecz oraz zasada zachowania stosownego vacatio legis. Oznacza to, że przepisy podatkowe powinny być znane podatnikom przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Warunkiem wejścia w życie przepisu prawa miejscowego jest nie tylko jego przyjęcie przez posiadający stosowną kompetencję organ, w przewidzianym prawem trybie ale także ogłoszenie tego aktu prawnego. Podjęcie uchwały obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez radę jak i jej należytą publikację. Spełnienie obu tych warunków stanowi o tym, że dany akt normatywny wszedł do porządku prawnego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. II FSK 1272/09).

W świetle powyższego zapis § 2 ust. 2 uchwały w sposób istotny narusza przepisy art. 4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie : Na niniejsze rozstrzygniecie przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »