| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2011 Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.2) ), zawiera się porozumienie pomiędzy: Miastem Radziejów, reprezentowanym przez Sławomira Bykowskiego - Burmistrza Miasta przy udziale Skarbnika Miasta Wandy Śniegowskiej a Gminą Bytoń, reprezentowaną przez Zygmunta Sosnowskiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Kontowicz następującej treści:

§ 1. Wójt Gminy Bytoń przekazuje, a Burmistrz Miasta Radziejów przyjmuje do realizacji część zadania własnego Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w §1, obejmuje dzieci będące mieszkańcami Gminy Bytoń, uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów.

§ 3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w §1, Gmina Bytoń przekaże tytułem refundacji kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na jedno dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie w roku poprzednim.

§ 4. Miesięczna kwota, o której mowa w §3 porozumienia, na jedno dziecko, obliczona na podstawie kosztów poniesionych w 2010 roku, wynosi w 2011 roku 721,41 zł i nie obejmuje opłaty wnoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5. Miasto Radziejów w terminie do 15 każdego miesiąca przekaże Gminie Bytoń imienny wykaz dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1.

§ 6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w § 5, Gmina Bytoń przekaże Miastu Radziejów środki finansowe na każde dziecko ujęte w wykazie.

§ 7. 1. Środki finansowe, na realizację powierzonego zadania, będą przekazywane przez Gminę Bytoń w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu wymienionego w § 5 na konto budżetu Miasta Radziejów prowadzone przez Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Osięcinach nr 84 9550 0003 2002 0005 3093 0001.

2. Przyjmujący otrzymane środki wprowadzi do własnego budżetu po stronie klasyfikacji budżetowej Rozdział 80104 § 2310.

§ 8. 1. Rozliczenie przekazanej dotacji oraz ewentualny zwrot lub dopłata wynikająca z liczby dzieci, nastąpi na podstawie rozliczenia sporządzonego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie uwzględniającego liczbę dzieci w terminie do 15 stycznia 2012 r. za bieżący rok budżetowy oraz do 15 września 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

2. Miasto w terminie do 31 stycznia 2012 przekaże, obliczoną na podstawie kosztów poniesionych w 2011 roku, wysokość opłaty na rok 2012.

§ 9. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr 113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 , poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 Dz. U. z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz.1203 ; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175,poz.1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128 , Nr 181 , poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. .327, Nr 138 , poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, , z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U Nr 273 , poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 , poz.141, Nr 94 , poz. 788 , Nr 122 , poz.1020 ,.Nr 131 poz.1091 , Nr 167 poz.1400 , Nr 249 poz. 2104 ; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 , poz. 1043 , Nr 208 , poz. 1532 , Nr 227 , poz.1658 ; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz.273 , Nr 80 , poz.542 ,.Nr 115 poz. 791, Nr 120 , poz. 818. Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, , Nr 219 poz. 1705, z 2010 r, Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148, poz. 991, z 2011 roku Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »