| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 3 Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej "Gminą Miejską" reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego - Prezydenta Grudziądza a Gminą Dragacz z siedzibą w Dragaczu, NIP 559-10-05-404, REGON 092350990, zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez: Andrzeja Lorenca - Wójta Gminy Dragacz

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Grudziądz przez Gminę Dragacz wykonywania zadania własnego gminy, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w szczególności:

1) podejmowania działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości unieszkodliwiania odpadów przez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

2) koordynowania działań w celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do zagospodarowania i odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

3) wypełnienia postanowień Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie funkcjonowania międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza, na podstawie :

- art. 74 oraz art.7 ust. 1 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- uchwały Nr VII/24/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza",

- uchwały Nr VI/36/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza".

§ 2. Gmina Miejska przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo, którego operatorem są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, zwana dalej Spółką.

§ 3. 1. W imieniu Gminy Miejskiej zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez Spółkę.

2. Docelowym miejscem wykonywania zadania, o którym mowa w § 1, będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo w m. Zakurzewo gm. Grudziądz

3. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo przyjmowane będą odpady zgodne z posiadanym aktualnym pozwoleniem zintegrowanym

§ 4. Strony zgodnie postanawiają, że realizacja warunków porozumienia będzie oparta w szczególności na:

1) Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

3) Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.),

4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

5) Aktualnym Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

6) Aktualnym Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego uchwalonym przez sejmik Województwa uchwałą w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego,

7) Aktualnym Regulaminie świadczenia usług Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zakurzewie koło Grudziądza, zatwierdzanym przez Prezydenta Grudziądza,

8) Aktualnym cenniku usług Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Zakurzewie koło Grudziądza, zatwierdzanym przez Gminę Miejską,

9) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami znak MRR/H/24(2)03/2010 z dnia 2 marca 2010 r. z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

§ 5. 1. Spółka zobowiązana jest prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami w zakresie unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w § 3 ust.3, dostarczonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo z terytorium Gminy przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia

2. Spółka zobowiązana jest do dochowania należytej staranności w zakresie ustalenia wysokości pobieranych opłat za unieszkodliwianie i składowanie odpadów.

§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się przekazywać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo ze swojego terytorium strumienie odpadów określone w § 3 , ust.3 niniejszego porozumienia,

2. Gmina określa w zezwoleniach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości miejsce unieszkodliwienia odpadów komunalnych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo (zarządzane przez Spółkę) wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Gmina Dragacz do dnia 20-ego stycznia każdego roku kalendarzowego, dostarczy Gminie Miejskiej Grudziądz aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie Wójta Gminy Dragacz, z tym że pierwsza lista zostanie dostarczona w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą Stron w uzgodnionym terminie lub za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem pisemnym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Miejskiej Grudziądz.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji i jeden dla Spółki.

Gmina Grudziądz - Prezydent


Robert Malinowski

Gmina Dragacz - Wójt


inż Andrzej Lorenc

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »