| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/133/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 147 958 929 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

z czego:

1) dochody majątkowe 4 018 400 zł

a) dotacje i środki na inwestycje 600 000 zł,

b) dochody ze sprzedaży mienia 3 418 400 zł,

2) dochody bieżące 143 940 529 zł

w tym:

a) dochody własne 40 418 067 zł,

b) dotacje i środki 24 193 209 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 37 636 zł,

c) subwencje 79 329 253 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,

odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości 2 007 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 147 958 929 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z czego:

1) wydatki bieżące 140 466 895 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 125 168 686 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 204 627 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 964 059 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7 178 483 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 082 090 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków

Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 37 636 zł

e) wydatki na obsługę długu 3 000 000 zł

2) wydatki majątkowe 7 492 034 zł

z czego: "inwestycje i zakupy inwestycyjne" 7 492 034 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 539 999 zł, rozchody w wysokości 5 539 999 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 950 000 zł,

2) celową w wysokości 500 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 zł,

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów

zabytkowych 20 000 zł,

- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe

oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 30 000 zł,

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 14 771 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1 237 273 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie 7 698 483 zł

z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 763 180 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 935 303 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego w kwocie 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 539 999 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Budzet na rok 2012 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Budzet na rok 2012 - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Budzet na rok 2012 - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Budzet na rok 2012 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Budzet na rok 2012 - DOCHODY - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Budzet na rok 2012 - WYDATKI - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Budzet na rok 2012 - DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumien z jednostkami samorzadu terytorialnego

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7a.pdf

Budzet na rok 2012 - WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumien z jednostkami samorzadu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/133/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012r.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2012 r. Projekt budżetu na 2012 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie 147 958 929 zł tj. o 9,22% mniej w porównaniu do wykonania roku 2010 oraz o 1,49% mniej od planu na 30 września 2011 r. Z planowanych dochodów w kwocie jw. dochody bieżące stanowią 143 940 529 zł, tj. 97,28% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 4 018 400 zł, tj. 2,72% dochodów ogółem. Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje - ulegają zmniejszeniu o 86,48 %, w porównaniu do 2011 r.

W trakcie realizacji budżetu 2012 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa, oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

B. dochody ze sprzedaży mienia - planuje się uzyskać większe wpływy niż w latach 2010-2011.

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają zwiększeniu w porównaniu do roku 2010 o 15,06%, a do 2011 r. o 13,84%. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią 27,32%.

B. dotacje i środki ulegają zmniejszeniu w porównaniu do 2011 r. o 15,10%.

W trakcie realizacji budżetu 2012 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t. i dotacji z budżetu państwa, oraz środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

C. subwencje w porównaniu do roku 2011 ulegają zmniejszeniu o 0,55%. Zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej, natomiast zmniejszeniu uległa część wyrównawcza.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCHA.

Dotacje i środki na inwestycjeW 2012 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 600 000 złdotacja z Gminy Złotniki Kujawskie na współfinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km)" - II etap

B. Dochody ze sprzedaży mieniaW 2012 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę 3 418 400 zł Do zbycia proponuje się grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, gmina Gniewkowo oraz położonych w Ostrowie i Tarnówku, gmina Kruszwica. Przewiduje się również do sprzedaży nieruchomość będącą w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010Minister Finansów pismem z 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 przekazał informację o planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 24 694 175 zł Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 1 000 000 zł Wpływy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszego powiatu.

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420W roku 2012 zakłada się uzyskać kwotę 3 100 000 zł Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2012 r. pochłonie kwotę około 1 605 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie 1 495 000 zł.

4. Wpływy z usług § 0830Ujęto kwotę 7 000 000 zł w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej 5 442 300 zł

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 700 000 zł.

5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0750, § 0920, § 0970, § 2360, § 2460 4 623 892 zł

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych 900 000 zł

b) wpływy z najmu i dzierżaw 600 000 zł

c) odsetki 200 000 zł

(od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych)

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 697 125 zł

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000 zł (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500 000 zł

g) pozostałe 641 767 zł (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów).

B. Dotacje i środki

W 2012 r. Powiat otrzyma dotacje i środki:

1. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 14 771 800 zł (dotyczy: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),

2. z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7 745 100 zł(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie 1 001 400 zł

4. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 637 273 złna:

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu 529 778 zł

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 107 495 zł

W planowanych dochodach 2012 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.

5. z Unii Europejskiej na kontynuację projektu "Comenius" 37 636 zł

C. Subwencje

W 2012 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie 79 329 253 zł

i tak:

1. Część wyrównawcza 10 386 854 zł

z czego:

a) kwota podstawowa 6 024 577 zł(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów)

b) kwota uzupełniająca 4 362 277 zł (kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu).

2. Część oświatowa 66 101 616 zł Przy wstępnej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach oraz stan zatrudnienia nauczycieli.

3. Część równoważąca 2 840 783 zł Dotyczy rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG ÓW.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 96 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 56 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (scalanie i klasyfikacja gruntów).

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. Pozostałą działalność 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, gminom i nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła.

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od gmin i nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

Dział 020 LEŚNICTWO 115 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną 85 000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Źródło finansowania - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w wyniku podpisanego porozumienia.

2. Nadzór nad gospodarką leśną 30 000 zł

Wymienioną kwotę planuje się wydatkować zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśnictwami: Solec Kujawski, Gniewkowo, Cierpiszewo, Gołąbki i Miradz, dotyczącymi powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 826 300 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Drogi publiczne powiatowe 13 806 300 zł

Z wydatków na drogi publiczne powiatowe w kwocie jw.:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 9 956 300 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 850 000 zł

Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę 9 256 800 zł

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km) - II etap 3 780 000 zł

(w tym środki Gminy Złotniki Kujawskie 600 000 zł)

- cyfrowa ewidencja dróg 70 000 zł- zwalczanie śliskości zimowej 1 500 000 zł

- zakup materiałów budowlanych 600 000 zł

- zakup paliwa 750 000 zł

- zakup znaków drogowych 120 000 zł

- zakup wyposażenia i osprzętu 150 000 zł

- zakup sadzonek 31 800 zł- zakup farb 50 000 zł

- remonty cząstkowe 500 000 zł

- przełomy i nakładki 900 000 zł

- naprawy sprzętu i środków transportowych 250 000 zł

- utrzymanie obiektów inżynieryjnych 100 000 zł

- roboty awaryjne 30 000 zł

- utrzymanie zieleni 50 000 zł

- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej 270 000 zł

- usługi geodezyjne 20 000 zł

- przeglądy dróg i mostów 85 000 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 4 549 500 zł

to:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 672 700 zł

- zakup energii 100 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 100 000 zł

(m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 500 zł

- odpisy ZFŚS 97 200 zł

- podatek od nieruchomości 16 600 zł

- szkolenia pracowników 25 000 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 27 000 zł

- pozostałe wydatki 400 500 zł

(m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.).

Źródła finansowania:

- środki Gminy Złotniki Kujawskie 600 000 zł

- środki własne Powiatu 13 206 300 zł

2. Drogi publiczne gminne 20 000 zł

Zabezpieczenie środków wynika z podjętej w 2011 r. uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu pomocy finansowej w 2012 r. Gminie Gniewkowo na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice". Gmina ubiega się o dofinansowanie w 2012 r. realizacji ww. zadania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 117 000 zł

Wymieniona kwota dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na zadania:

• z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 57 000 zł i dotyczą kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych itp.,

• należące do Powiatu Inowrocławskiego stanowią kwotę 60 000 zł i dotyczą kosztów pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych itp.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 57 000 zł

- środki własne Powiatu 60 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 801 000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000 zł

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 220 000 zł

a) zakup usług geodezyjnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 20 000 zł

b) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (środki własne Powiatu) 1 200 000 zł

3. nadzór budowlany 541 000 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzi w skład powiatowych służb, inspekcji i straży. Realizuje zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, stosowania materiałów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu budowy, dokonywania rozbiórek dla obiektów pobudowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ich legalizacji. Dokonuje odbioru robót, dopuszczenia do użytkowania, wyjaśnienia katastrof budowlanych i wielu innych czynności określonych w art. 83 Prawa budowlanego.

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 672 808 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie 546 900 zł

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. rady powiatów 691 000 zł

w tym: diety radnych 655 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe 12 149 208 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 12 095 708 zł

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi 7 940 058 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 671 000 zł

w tym: druki komunikacyjne 1 255 000 zł

- zakup energii 600 000 zł

- zakup usług remontowych 131 000 zł

- ubezpieczenie majątku Powiatu 400 000 zł

- zakup tablic rejestracyjnych 350 000 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 53 500 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52 13 500 zł

- zakup kosiarki spalinowej (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) 4 000 zł

- zakup klimatyzatora Inventer (archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) 8 000 zł

- zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) 8 000 zł

- zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego 6 000 zł

- zakup licencji programu finansowo-księgowego "Radix" (przejście z systemu DOS na Windows) 14 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

4. kwalifikacja wojskowa 67 700 zł

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2012 r.

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 200 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich 18 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 370 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Policji 20 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup paliwa.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 6 200 000 zł

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 235 750 zł

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

3. działalność:

• Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (realizacja "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli") 75 000 zł

• Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu 75 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 000 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 450 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

• rezerwę ogólną w kwocie 950 000 zł na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu, co stanowi 0,65% wydatków ogółem,

• rezerwę celową w kwocie 500 000 zł co stanowi 0,34% wydatków ogółem,z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. 0,52% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 250 000 zł

- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie 30 000 zł

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 20 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 66 081 786 zł

W roku szkolnym 2011/2012 podjęło naukę 7 330 uczniów w 263 oddziałach oraz 28 uczniów w 1 oddziale Gimnazjum Dwujęzycznego. W internatach przebywa 80 wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 76 wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- 724,48 nauczycieli;

- 224,26 pracowników administracji i obsługi.

Przewiduje się, że w roku 2012 wyższy stopień awansu zawodowego osiągnie 79 nauczycieli.

Planowane wydatki stanowią 44,66% wydatków ogółem na 2012 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. są niższe o 0,25%.

Z kwoty planu 66 081 786 zł

przypada na:

• Oświatę i wychowanie 58 242 873 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 43 929 087 zł

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 1 468 303 zł

- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 3 347 000 zł

- wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu) 544 534 zł

- nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne 240 000 zł

- realizacja projektu Comenius 37 636 zł

- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 295 603 zł

wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli 30 655 791 zł

• zasiłki na zagospodarowanie - 21 052 zł

• odprawy emerytalne - 269 848 zł

• odprawy z art. 20 KN - 179 572 zł

• nagrody jubileuszowe - 322 874 zł

• ekwiwalent za urlop - 5 560 zł

• fundusz nagród - 296 537 zł

29 560 348 zł x 1% = 295 603 zł

• Edukacyjną opiekę wychowawczą 7 838 913 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 5 776 389 zł

- stypendia dla uczniów osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 50 000 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 360 zł

wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli 3 552 910 zł

• nagrody jubileuszowe - 21 183 zł

• odprawy emerytalne - 38 100 zł

• odprawy z art. 20 KN - 17 970 zł

• zasiłek na zagospodarowanie - 4 627 zł

• fundusz nagród - 35 014 zł

3 436 016 zł x 1% = 34 360 zł

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

- subwencja oświatowa 66 044 150 zł

- środki Unii Europejskiej 37 636 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 7 248 004 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne 500 000 zł

Dotacja dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do projektu "e-Usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

2. ratownictwo medyczne 20 000 zł

Ww. środki przeznacza się na dofinansowanie organizacji Forum Ratownictwa Medycznego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

3. programy polityki zdrowotnej 90 000 zł

Ww. środki przeznaczone będą na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

4. składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 638 004 zł

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane dotacją celową z budżetu państwa (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie 6 621 500 zł

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 73 008 zł

- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 6 548 492 zł

b) finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie 16 504 zł

(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 25 810 158 zł

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 647 331 zł

W 2012 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, tj. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Placówka posiada 112 miejsc, w tym:

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania

Dziecka i Rodziny 14 miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu 14 miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu 14 miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 12 miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach 14 miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 14 miejsc,

- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze) 30 miejsc

Z wydatków ogółem w kwocie 5 647 331 zł

przypada na:

a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 4 843 987 zł

w tym wydatki inwestycyjne:

"Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu" 8 000 zł

b) usamodzielnianie wychowanków 323 800 zł

w tym:

• pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 35 wychowanków 175 000 zł

• pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla 15 wychowanków 84 500 zł

• pomoc rzeczowa dla 14 wychowanków 36 000 zł

• pomoc mieszkaniowa dla 15 wychowanków 28 000 zł

• obsługa finansowa przekazywanych świadczeń 300 zł

c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie 10 wychowanków z naszego powiatu 479 544 zł

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu w kwocie 5 117 553 zł

- dotacje z innych powiatów na utrzymanie 14 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie naszego powiatu 529 778 zł

2. domy pomocy społecznej 14 771 428 zł

W 2012 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 5 domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie 437 mieszkańców.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące 14 760 428 złw tym: wynagrodzenia i pochodne 10 829 647 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 11 000 zł zakup wyposażenia kuchni - DPS Kawęczyn

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu 7 745 100 zł

- środki własne Powiatu 7 026 328 zł

w tym: odpłatność mieszkańców 5 442 300 zł.

3. rodziny zastępcze 3 738 775 zł

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 41 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów 517 996 zł

- wypłatę świadczeń dla 240 rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu 2 325 000 zł

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 100 osób 530 000 zł

- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 13 osób 62 500 zł

- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych 18 osób 57 400 zł

- pomoc mieszkaniowa dla 2 osób 4 000 zł

- wynagrodzenia 3 zawodowych rodzin zastępczych 239 679 zł

- obsługę finansową przekazywanych świadczeń 2 200 zł

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu 3 631 280 zł

- dotacje z innych powiatów na utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 107 495 zł

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 469 496 zł

Ww. kwotę przeznacza się na działalność:

- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 330 000 zł

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej 139 496 zł

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) 330 000 zł

- środki własne Powiatu 139 496 zł

5. powiatowe centra pomocy rodzinie 666 770 zł

środki na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Inowrocławiu.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

6. mieszkania chronione 19 378 zł

Powiat posiada mieszkanie chronione w Gniewkowie, gdzie przebywać będą usamodzielniani wychowankowie z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

7. ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 490 980 zł

z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jaksicach

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000 zł

z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

9. pozostała działalność 5 000 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli domów dziecka.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 713 873 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 98 640 zł

W powiecie inowrocławskim funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2012 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 60 osób niepełnosprawnych. Ww. kwota stanowi 10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 354 500 zł

na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 286 700 zł

- środki własne Powiatu 67 800 zł

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 051 zł

Planuje się, że w 2012 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu kwotę 55 051 zł tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy 4 205 682 zł

środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy 1 001 400 zł

- środki własne Powiatu 3 204 282 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 652 000 zł

Na wydatki związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować 2 652 000 zł

Rozliczenie:

- przewidywany stan środków na 1 stycznia 2012 r. 1 152 000 zł

(nierozdysponowane środki z lat ubiegłych)

- planowane wpływy 2012 r. 1 500 000 zł

Z ww. kwoty przypada na:

1. akcję sprzątania świata 27 000 zł

2. dotacje dla spółek wodnych 120 000 zł

3. wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52 120 000 zł

4. termomodernizacja budynku w Orłowie 52 150 000 zł

5. wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II LO w Inowrocławiu 395 000 zł

6. termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) - ZSP nr 3 w Inowrocławiu 650 000 zł

7. termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu 600 000 zł

8. termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 190 000 zł

9. termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem budynków "Pałac", "Wozownia" i "Spichrz") 400 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 900 000 zł

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę 150 000 zł

Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie działalności Biblioteki im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

2. muzea 750 000 zł

Powiat będąc organem założycielskim Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (instytucja kultury) przeznacza na działalność bieżącą muzeum środki w kwocie 750 000 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 zł

Ww. kwotę przeznacza się na organizację imprez sportowych na szczeblu Powiatu oraz na zakup nagród dla olimpijczyków w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2012 r.. Projekt budżetu na 2012 r. zakłada pozyskanie dochodów i poniesienie wydatków budżetowych w kwocie 147 958 929 zł. Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2010-2012 obrazuje poniższe zestawienie:

Planowana na 2012 r. kwota wydatków bieżących zapewnia środki finansowe wszystkim podległym Powiatowi jednostkom do ich prawidłowego funkcjonowania. Zabezpieczone zostały środki na 7% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (od września 2012 r.).

Z planowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 140 466 895 zł, tj. 94,94% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 7 492 034 zł, tj. 5,06% wydatków ogółem.

W planowanych wydatkach bieżących ujęto środki na realizację projektu dofinansowywanego środkami Unii Europejskiej pn. "Comenius" 37 636 zł

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 7 492 034 zł

planuje się:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km) - II etap 3 780 000 zł

finansowanie:

- środki własne Powiatu 3 180 000 zł

- środki Gminy Złotniki Kujawskie 600 000 zł

(zadanie zgłoszone do dofinansowania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"),

- kontynuację prac związanych z cyfrową ewidencją dróg lokalnych 70 000 zł

- dotację dla gminy Gniewkowo na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice" 20 000 zł

- wymianę instalacji elektrycznej w Orłowie 52 13 500 zł

- zakup kosiarki spalinowej (budynek Starostwa Powiatowego ul. Mątewskiej 17) 4 000 zł

- zakup klimatyzatora Inventer (archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) 8 000 zł

- zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) 8 000 zł

- zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego 6 000 zł

- zakup licencji programu finansowo-księgowego "Radix" 14 000 zł

- wykup wierzytelności powstałej w związku z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 544 534 zł

- dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do projektu "e-Usługi e-organizacja

- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 500 000 zł

- budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu 8 000 zł

- zakup wyposażenia kuchni (DPS Kawęczyn) 11 000 zł

- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52 120 000 zł

- termomodernizacja budynku w Orłowie 52 150 000 zł

- wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II LO w Inowrocławiu 395 000 zł

- termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) - ZSP nr 3 w Inowrocławiu 650 000 zł

- termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu 600 000 zł

- termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 190 000 zł

- termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem budynków "Pałac", "Wozownia" i "Spichrz") 400 000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »