| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/7/12 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185 poz. 1092) uchwala się, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu,w tym:

1) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego;

2) zasady oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości.

§ 2. Określenia użyte w uchwale oznaczają:

1) Szpital - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

2) środki trwałe- nieruchomości i mienie ruchome Szpitala;

3) nieruchomości - grunty, budowle i budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także ich części, oddane Szpitalowi przez gminę - miasto Grudziądz w nieodpłatne użytkowanie;

4) mienie ruchome - maszyny, urządzenia i inne rzeczy stanowiące wyposażenie nieruchomości, o których mowa w pkt 3 oraz środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

§ 3. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Szpitala może być dokonane wyłącznie zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki finansowej.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Szpitala nie może ograniczać możliwości realizacji jego zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na standard oraz dostępność realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Szpitala nie może być dokonane na rzecz:

1) dyrektora, jego zastępców, głównego księgowego oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze w Szpitalu;

2) osób wykonujących czynności związane z przetargami, o których mowa w § 9 i § 16.

§ 5. Umowy zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Szpitala winny być sporządzane w formie pisemnej.

§ 6. Szpital jest zobowiązany prowadzić dwa odrębne rejestry:

1) zbytych środków trwałych;

2) środków trwałych oddanych w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

Dział II
Zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 7. 1. Decyzję w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego Szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 11.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego Szpitala o jednostkowej wartości księgowej netto przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymaga zgody Prezydenta Grudziądza.

§ 8. 1. W przypadku zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego Szpitala o jednostkowej wartości księgowej netto przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Dyrektor Szpitala przygotowuje wykaz mienia ruchomego, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie składników mienia;

2) rok produkcji;

3) wartość początkową brutto;

4) wartość księgową netto.

2. Wniosek zawierający wykaz, o którym mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala, Dyrektor Szpitala przedkłada Prezydentowi Grudziądza.

§ 9. 1. Zbycie odpłatne, oddanie w dzierżawę oraz najem mienia ruchomego Szpitala następuje w trybie:

1) przetargowym;

2) bezprzetargowym, gdy nie dojdzie do zbycia, oddania w dzierżawę oraz najem w trybie określonym w pkt 1.

2. Przetarg może być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej.

3. Warunki przetargu zapewniające jawność postępowania określa Dyrektor Szpitala.

4. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Grudziądza na pisemny wniosek Dyrektora Szpitala może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego określonego w ust. 1 pkt 1.

Rozdział 2
Zasady zbywania mienia ruchomego

§ 10. Mienie ruchome Szpitala może zostać zbyte w przypadku uznania go za zbędne dla realizacji celów statutowych Szpitala.

§ 11. Decyzję w sprawie zbycia mienia ruchomego Dyrektor Szpitala podejmuje po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala.

§ 12. 1. Mienie ruchome Szpitala może być zbyte odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. W przypadku zbycia odpłatnego w wykazie, o którym mowa w § 8 ust. 1, Dyrektor Szpitala wskazuje wartość rynkową składników mienia.

3. W przypadku zbycia nieodpłatnego we wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2, Dyrektor Szpitala wskazuje podmiot, na rzecz którego planowane jest zbycie.

Rozdział 3
Zasady oddawania mienia ruchomego w dzierżawę lub najem

§ 13. W przypadku oddania mienia ruchomego Szpitala w dzierżawę lub najem w wykazie, o którym mowa w § 8 ust. 1, Dyrektor Szpitala wskazuje proponowaną stawkę czynszu oraz okres dzierżawy lub najmu.

Rozdział 4
Zasady oddawania mienia ruchomego w użyczenie

§ 14. W przypadku oddania mienia ruchomego Szpitala w użyczenie we wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2, Dyrektor Szpitala wskazuje podmiot, na rzecz którego planowane jest użyczenie.

Dział III
Zasady oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości

§ 15. 1. Oddanie nieruchomości Szpitala w dzierżawę, najem oraz użyczenie na okres:

1) do 3 lat wymaga zawiadomienia Prezydenta Grudziądza;

2) dłuższy niż 3 lata wymaga każdorazowo zgody Prezydenta Grudziądza.

2. Zgoda Prezydenta Grudziądza wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 16. 1. Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości Szpitala następuje w trybie:

1) przetargowym;

2) bezprzetargowym, gdy nie dojdzie do oddania w dzierżawę lub najem w trybie określonym w pkt 1.

2. Przetarg może być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej.

3. Warunki przetargu zapewniające jawność postępowania określa Dyrektor Szpitala.

4. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Grudziądza na pisemny wniosek Dyrektora Szpitala może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego określonego w ust. 1 pkt 1.

Dział IV
Postanowienia końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr XIX/64/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia zasad dokonywania zakupu, przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 76) zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XIX/64/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia zasad dokonywania zakupu, przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 76).

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu w tym:

- zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego,

- zasady oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości.

Jako podstawowy tryb zbywania odpłatnego, oddawania w dzierżawę oraz najem mienia ruchomego przyjęto tryb przetargowy bez względu na wartość mienia.
W przypadku mienia ruchomego o jednostkowej wartości księgowej netto przekraczającej 10.000 złotych ustalono obowiązek uzyskiwania zgody Prezydenta Grudziądza.

Zgodnie z przyjętymi zasadami opinia Rady Społecznej szpitala jest wymagana w przypadku:

- oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego o jednostkowej wartości księgowej netto przekraczającej 10.000 złotych,

- zbycia mienia bez względu na wartość (wymóg ustawowy).

Zaproponowane w uchwale (§ 15) zasady dot. nieruchomości wzorowano na regulacjach zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami dot. trwałego zarządu.

Użyczenie jako forma bezpłatnego udostępnienia mienia (ruchomego i nieruchomego) wyłączona została z obowiązku przeprowadzania przetargu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »