| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/237/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Inowrocławia

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Inowrocławia, zwane dalej "konsultacjami", przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych ważnych dla Miasta sprawach.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta.

§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski - obejmujący obszar Miasta;

2) lokalny - obejmujący część obszaru Miasta, np. jednostkę pomocniczą.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego, stale zamieszkałe:

1) na terenie Inowrocławia - w przypadku konsultacji o zasięgu ogólnomiejskim;

2) na terenie, na którym zarządzono konsultacje - w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym.

§ 3. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:

1) ankietowej;

2) zbierania pisemnych opinii lub uwag;

3) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, o których mowa w § 2 ust. 2, lub na ogólnych zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych;

4) innej spełniającej wymogi rzetelności i reprezentatywności.

2. Formy konsultacji określone w ust. 1 mogą być łączone.

3. Wybór formy lub form konsultacji należy do organu zarządzającego konsultacje.

§ 5. 1. Konsultacje zarządza Rada Miejska Inowrocławia w drodze uchwały:

1) gdy wymóg ich przeprowadzenia wynika z ustawy;

2) na wniosek:

a) Prezydenta Miasta Inowrocławia,

b) Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia,

c) komisji Rady,

d) klubów radnych,

określający przedmiot oraz zasięg terytorialny konsultacji.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji, a w przypadku określonym w § 3 pkt. 2 i 3 także treść pytania (pytań) lub proponowanych rozwiązań;

2) terytorium objęte konsultacjami;

3) czas trwania konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji);

4) formę (formy) przeprowadzenia konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza, z zastrzeżeniem § 7, Prezydent Miasta Inowrocławia.

2. Co najmniej na 10 dni przed terminiem rozpoczęcia konsultacji, Prezydent Miasta Inowrocławia zawiadamia uprawnionych o dniu, miejscu i formie przeprowadzenia konsultacji.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Inowrocławia rozpowszechnia za pośrednictwem lokalnych mediów oraz na stronie internetowej Miasta. Zawiadomienie może być także rozpowszechnione w innej formie zapewniającej dotarcie do możliwie najszerszego kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, np. obwieszczeń.

4. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 7. 1. Do konsultacji przeprowadzanych na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej, zwanego dalej "zebraniem", stosuje się przepisy statutu tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

3. Zebranie zwołuje organ zarządzający konsultacje, w drodze uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1. Zebranie otwiera i prowadzi jego obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia lub wyznaczony przez niego radny.

4. Opinię mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji na zebraniu ustala się w głosowaniu przez podniesienie ręki, albo w inny sposób określony przez przewodniczącego obrad.

§ 8. Obsługę administracyjno-techniczną konsultacji zapewnia Prezydent Miasta Inowrocławia.

§ 9. Prezydent Miasta - a w przypadku konsultacji, o których mowa w § 7, Przewodniczący Rady Miejskiej - przedstawia Radzie, na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji, zbiorcze wyniki konsultacji.

§ 10. Uchwała ma zastosowanie do konsultacji, których przeprowadzenie zostało zarządzone po dniu jej wejścia w życie.

§ 11. Traci moc uchwała nr XLVII/659/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 88, poz. 1816, z późn. zm.2) ).

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/237/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określała dotychczas uchwała, o której mowa w § 11, która była zmieniona uchwałą nr XIII/193/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała, o której mowa wyżej, wymagała zmian zwłaszcza w zakresie określenia form konsultacji i trybu ich przeprowadzania. Ze względu na zakres tych zmian zasadne jest wywołanie nowej uchwały.

Określone w projekcie uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji pozwalają na przeprowadzenie tych konsultacji w różnych formach w zależności od ich przedmiotu. Ponadto zawarto w uchwale postanowienia stwarzające organowi zarządzającemu konsultacje możliwość ich przeprowadzenia w taki sposób, by opinia w sprawie poddanej konsultacji była rzetelna i reprezentatywna.

Inicjatorem wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 13, poz. 160 i 161.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »