| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.2) ).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Więcbork, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Więcbork, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku


Józef Kujawiak


Uzasadnienie

Z dniem 1 marca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zapis art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork, udostępniane dla przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Więcbork zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi. Operatorzy i przewoźnicy mogą świadczyć usługi w zakresie przewozu osób po uzyskaniu wymaganych ustawowo dokumentów, przy czym jednym z warunków ich uzyskania jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy, dokonane z ich właścicielem lub zarządzającym.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777 i Nr 217 poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 228 poz. 1368.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2012
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork

1) WIĘCBORK, GDAŃSKA

2) WIĘCBORK, D.K.

3) WIĘCBORK, WYZWOLENIA

4) ZABARTOWO

5) ZABARTOWO II

6) PĘPERZYN, SZKOŁA

7) PĘPERZYN I

8) PĘPERZYN II

9) PĘPERZYN III

10) PĘPERZYN, D.K.

11) JASTRZĘBIEC

12) MŁYNKI II

13) ŚMIŁOWO

14) WIĘCBORK, PLEBANKA

15) WIĘCBORK, SZPITAL

16) WITUNIA

17) WITUNIA I

18) ZAKRZEWEK, SKRZ.

19) ZAKRZEWSKA OSADA, SKRZ.

20) LUBCZA SKRZ.

21) SYPNIEWO

22) SYPNIEWO, OS. LEŚNE

23) DOROTOWO

24) FRYDRYCHOWO

25) JELEŃ, SKRZ.

26) JELEŃ

27) LUBCZA II

28) LUBCZA, GS

29) LUBCZA, SKRZ. I

30) RUNOWO KRAJEŃSKIE

31) BORZYSZKOWO

32) SUCHORĄCZEK

33) SUCHORĄCZEK, SKRZ.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/121/2012
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Więcbork

1) Z przystanków komunikacji gminnej zlokalizowanych na terenie Gminy Więcbork mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2) Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

e) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Więcbork,

f) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Więcbork,

g) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

h) wykaz pojazdów samochodowych, którymi operator i przewoźnik zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych.

3) Na podstawie przedłożonego wniosku Gmina Więcbork zawiera z operatorem lub przewoźnikiem umowę na korzystanie z przystanków komunikacji gminnej na okres 3 lat.

4) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania pasażerów).

5) Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora i przewoźnika.

6) Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika.

7) Zabrania się operatorom i przewoźnikom umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż rozkład jazdy, z wyłączeniem informacji dotyczących wykonywanej usługi komunikacyjnej.

8) Gmina może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji, jeżeli wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9) Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w każdym czasie w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników,

b) zaprzestania działalności przewozowej,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »