| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/86/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i fizyczne przedszkola;

3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1;

4) uczniach - należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego;

5) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1;

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 2 - 3.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

2. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

3. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych zdarzeniem losowym, organ prowadzący może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie należnej miesięcznej kwoty dotacji, które nie może jednak przekroczyć 20% należnej w danym miesiącu dotacji.

4. Wysokość dotacji w okresie przerwy w pracy wynikającej z organizacji pracy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, przysługuje w takiej wysokości, jaka była przekazana w miesiącu poprzedzającym okres przerwy.

5. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń informuje organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do 15 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy organu prowadzącego, z tym że w pierwszym kwartale dotacja jest przekazywana zaliczkowo. Zaliczka podlega rozliczeniu najpóźniej do 30 kwietnia.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa w ust. 1.

5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 4. 1. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza kwartalne i roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Sporządzone kwartalne i roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Sprawozdanie kwartalne w terminie do dnia 20 dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale danego roku a sprawozdanie roczne do 20 stycznia następnego roku.

§ 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych do budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Odsetki nalicza się od dnia:

1) przekazania z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2) stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 6. 1. Dotacja udzielona organom prowadzącym przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego podlega kontroli. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie prawidłowości obliczania dotacji, zakresu danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji oraz danych, o których mowa w § 3 ust. 2 i w § 4 ust. 1.

2. Postępowanie kontrolne przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, zwani dalej "kontrolującymi" w następującym zakresie:

1) sprawdzenie podstawy obliczania dotacji,

2) sprawdzenie terminu i sposobu rozliczenia dotacji,

3) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 1;

4) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. 1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:

1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;

2) ustaleniami z poprzednich kontroli;

3) dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczącą przedmiotu kontroli;

4) dokumentacją sprawozdawczą.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) nazwę i adres kontrolowanego;

4) temat kontroli;

5) termin ważności upoważnienia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

§ 8. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) opis załączników do protokołu;

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 9. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXXII/223/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 1213).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Zakrzewski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 137 poz.1304, z 2004 Nr 69 poz.624, Nr 109 poz.1161, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz.1292, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235 poz.1618, z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56 poz.458, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1705, z 2010r. Nr 44 poz.250, Nr 54 poz.320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz,1206


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/86/2011
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/86/2011
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/86/2011
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »