| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na lata 2012-2017

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 20 ust.3 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 167,poz. 1193 i Nr 249, poz.1883, z 2007r. Nr 128, poz.902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3, poz.13 oraz z 2011r. Nr 244, poz. 1342

uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na lata 2012-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Magdalena Kołodziej


Załącznik do Uchwały Nr XII/76/12
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na lata 2012 - 2017

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta (dalej zwanej- Gminy) obejmuje w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

8) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,

9) wydatki inwestycyjne lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz lokali w nieruchomościach wspólnych, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,

10) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 2. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta wynosi 3954,87m2, i stanowi 89 lokali.

§ 3. Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych i budynków wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy Gruta z podziałem na:

1) lokale socjalne lokale:

2) lokale, których najem jest związany ze stosunkiem pracy:

3) lokale pozostałe:

Lp.

Adres nieruchomości

Nr nieruchomości

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa

1

Annowo

12

2

50

2

Annowo

12

3

57

3

Annowo

12

4

73

4

Annowo

12

6

58

5

Boguszewo

28

1

43

6

Boguszewo

28

2

55,72

7

Boguszewo

28

3

47,6

8

Boguszewo

28

4

90,6

9

Dąbrówka Królewska

1

1

78

10

Dąbrówka Królewska

1

2

34

11

Dąbrówka Królewska

1

3

43,28

12

Dąbrówka Królewska

5

1

30

13

Dąbrówka Królewska

5

2

30

14

Dąbrówka Królewska

5

3

44

15

Gruta

73

1

46

16

Gruta

73

2

43

17

Gruta

73

3

39

18

Gruta

73

4

31

19

Gruta

73

6

36,6

20

Gruta

73

7

76

21

Gruta

73

8

59

22

Gruta

73

9

33

23

Gruta

73

10

55

24

Gruta

73

11

24

25

Gruta

73

12

46

26

Gruta

73

13

41

27

Gruta

73

14

34

28

Gruta

73

15

20

59

Gruta

234

1

33,5

30

Gruta

234

2

33,5

31

Gruta

234

3

33,5

32

Gruta

234

4

33,5

33

Gruta

277

1

86,1

34

Gruta

277

2

50,3

35

Gruta

277

3

57,8

36

Gruta

277

4

86,3

37

Gruta

277

5

57,8

38

Gruta

277

6

42,5

39

Gruta

277

7

50,1

40

Jasiewo

1

1

34,2

41

Jasiewo

1

2

31

42

Jasiewo

1

3

17

43

Jasiewo

1

4

26

44

Jasiewo

1

5

19

45

Jasiewo

1

6

37

46

Jasiewo

1

7

32

47

Jasiewo

1

8

32

48

Jasiewo

1

9

35

49

Jasiewo

1

10

33

50

Jasiewo

1

11

41

51

Jasiewo

1

12

31,5

52

Jasiewo

1

13

32

53

Jasiewo

1

14

25,4

54

Jasiewo

1

15

28

55

Kitnowo

46

1

46

56

Kitnowo

46

2

86

57

Kitnowo

46

3

33

58

Mełno Cukrownia

6

1

25,5

59

Mełno Cukrownia

6

4

41,2

60

Mełno Cukrownia

6

5

27,3

61

Mełno Cukrownia

7

1

75,5

62

Mełno Cukrownia

8

6

31,9

63

Mełno Cukrownia

9

8

36,5

64

Mełno Cukrownia

10

2

44,5

65

Mełno Cukrownia

10

5

19,2

66

Mełno Cukrownia

10

8

46,8

67

Mełno Cukrownia

10

12

47,4

68

Mełno Cukrownia

10

14

22,2

69

Nicwałd

26

1

59,97

70

Nicwałd

26

2

36

71

Nicwałd

41

72

72

Nicwałd

60

1

34,2

73

Nicwałd

60

2

60,2

74

Nicwałd

63

1

57

75

Nicwałd

67

1

32

76

Okonin

81

1

52,1

77

Okonin

81

2

25

78

Okonin

81

3

22,9

79

Okonin

81

4

33,8

80

Okonin

81

6

50,6

81

Orle

1

1

60

82

Orle

1

2

42,9

83

Orle

1

3

44

84

Orle

1

4

65,4

85

Orle

1

5

57

86

Orle

1

6

50

87

Orle

1

7

69

88

Plemięta

19A

42,3

89

Salno

38

62

Łącznie

3947,87

§ 4. Opis stanu technicznego:

1. Budynki w: Annowie 12, Dąbrówce Królewskiej 1 i 5, Boguszewie 28, Grucie 234, Kitnowie 46, Mełno Cukrowni 6, 8 (lokal mieszkalny), 9 (lokal mieszkalny), 10, Nicwałdzie 60 (lokale mieszkalne), 67, Okoninie 81 i Orlu 1 są w stanie średnim tzn. wymagają bieżących remontów wynikających z naturalnego zużycia eksploatacyjnego.

2. Budynki w Gruta 73, Jasiewo 1, Salno 38 są w stanie złym, tzn. wymagany jest remont w pierwszej kolejności ze względu na znaczną degradację substancji mieszkaniowej powodującej zagrożenie przejścia budynku do grupy obiektów nie nadających się do zamieszkania.

3. Budynek w Nicwałdzie nr 41- nie nadaje się do zamieszkania.

4. Budynki w Gruta 277, Mełno Cukrownia 7, Nicwałd 26, Nicwałd 63, Plemięta 19A (lokal mieszkalny) są w stanie dobrym.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali podziałem na kolejne lata.

§ 5. 1. Potrzeby remontowe budynków i lokali mieszkalnych wynikają z konieczności:

1) utrzymania stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,

2) ochrony zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,

3) zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową,

4) utrzymania wymaganego stanu technicznego budynku i racjonalizacji wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej wody.

2. Z uwagi na znaczny zakres koniecznych do wykonania prac oraz ograniczone możliwości finansowe przedsięwzięcia remontowe należy rozłożyć na wiele lat poza okres objęty niniejsza uchwałą.

§ 6. 1. Przy planowaniu remontów i modernizacji wykorzystane zostały wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzanych w zakresie wymaganym przez art. 62 ustawy Prawo budowlane.

2. Ze względu na to, iż nie ma możliwości nadrobienia wszystkich narosłych przez wiele lat zaległości remontowych, koniecznym jest ustalenie priorytetów wynikających z bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz wykluczających powstawanie stanów świadczących o niegospodarności właściciela zasobu mieszkaniowego.

3. Niektóre z robót remontowych należących do obowiązków właściciela - podnoszące standard mieszkań, można powierzyć najemcom w zamian za rozliczenie kosztów ulepszenia w ramach czynszu lub przy sprzedaży mieszkania, przy zachowaniu zasady, że koszt rozliczenia będzie niższy aniżeli w przypadku zlecenia ich przez właściciela oraz przy zapewnieniu nadzoru właścicielskiego podczas odbioru robót.

4. Plan remontów i modernizacji:

1) w latach 2012 r. - 2014 r. planuje się przeprowadzić remont i modernizację lokali/budynków wymienionych w §4 ust. 1 polegających na naprawie elewacji, a dodatkowo w budynku w Orlu remont wejścia bocznego.

2) w latach 2015 r. - 2017 r. planuje się remont i modernizację lokali/budynków wymienionych w §4 ust. 2 polegających na naprawie elewacji, wymianie pokrycia dachowego i naprawy schodów. W przypadku możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych - planowane remonty można przyśpieszyć.

3) we wszystkich budynkach będą prowadzone bieżące wymiany instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej wynikające z konieczności dotrzymania standardów eksploatacyjnych wynikających z przepisów branżowych.

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali

§ 7. 1. W okresie objętym planem przewiduje się sprzedaż następujących lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Gruta:

1) w roku 2012 należy sprzedać budynek w Nicwałdzie 41 zapewniając przedtem lokatorom lokal socjalny lub inny.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 8. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zobowiązani są do uiszczania czynszu i innych opłat niezależnych od Wynajmującego, takich jak za energię elektryczną, wodę, odbiór nieczystości płynnych i stałych, gdy nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcę mediów lub usług.

§ 9. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu.

§ 10. 1. Stawka podstawowa czynszu stosowana jest dla lokali o najniższym standardzie i ulega podwyższeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny.

2. Urządzenie techniczne powodujące podwyższenie stawki podstawowej czynszu o 10% (za urządzenie) to:

1) ubikacja,

2) łazienka,

3) centralne ogrzewanie,

4) ciepła woda.

3. Czynniki obniżające wysokość czynszu o 10% (za każdy czynnik):

1) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

2) lokal z kuchnią bez okien,

3) lokal na poddaszu.

§ 11. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu zgodnie z § 10.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu obniża się odpowiednio.

3. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu ze względu na okoliczności wymienione w ust. 1 i 2, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników mających wpływ na wysokość stawki czynszu.

§ 12. Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy Gruta sprawuje Wójt Gminy.

§ 13. 1. Administracją, eksploatacją i konserwacją mieszkaniowego zasobu gminy Gruta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 14. Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej uznaje się:

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

2) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z dochodów własnych gminy,

3) pożyczki na prace termoizolacyjne, np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4) wpływy za lokale użytkowe,

5) środki unijne,

6) inne środki.

Rozdział 7.
Wydatki na utrzymanie zasobu

§ 15. Wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali obejmują w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej i w części wody,

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5) opłaty za usługi kominiarskie, sanitarne i inne związane z utrzymaniem sprawności technicznej i użytkowej instalacji i urządzeń w budynku,

6) wydatki na utrzymanie zieleni,

7) wynagrodzenie za administrowanie.

2. Wydatki określone w § 14 na utrzymanie zasobu mieszkaniowego będą pokrywane ze źródeł finansowania wymienionych w § 13.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »