| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej zwane dalej usługami, świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę lub inne uzasadnione przyczyny.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży oraz jego możliwości finansowych.

§ 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają:

1) osoby samotne;

2) osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji;

3) rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania i obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb gospodarczych, opiekę pielęgnacyjną i higieniczną zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej czy też miejsca świadczenia.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. W przypadku dzieci, zgodnie z indywidualną terapią dostosowaną do potrzeb dziecka i opracowaną dokumentacją przez odpowiedniego specjalistę

3. Usługi wykonują opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży na umowę o pracę lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie, lub w ramach stażu (w przypadku konieczności zapewnienia usług w formie pomocy sąsiedzkiej w godzinach popołudniowych jak i wolnych dniach od pracy).

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości stawki godzinowej obliczonej od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się na podstawie zawartej umowy cywilno - prawnej, biorąc pod uwagę indywidualny zakres świadczenia usług.

3. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

4. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, usługi w formie pomocy sąsiedzkiej oraz usługi specjalistyczne na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie:

1) złożonego wniosku przez osobę zainteresowaną, opiekuna lub członka rodziny;

2) przeprowadzonego wywiadu środowiskowego;

3) przedłożonych dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy;

4) przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (alimentacyjnych) u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie;

5) zaświadczenia lekarskiego:

a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,

b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, ustalającej jednocześnie ich zakres, miejsce i termin świadczenia, wysokość odpłatności.

3. Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług lub jej opiekuna przelewem na wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 7. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży dokonuje zmiany wysokości odpłatności za usługi w przypadku zmiany kryterium dochodowego oraz dochodu po tej zmianie od pierwszego dnia następnego miesiąca.

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych i zstępnych.

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatność za usługi może być na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności między innymi w sytuacjach:

1) konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno - leczniczej;

2) długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora;

4) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług;

5) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych i rehabilitację;

6) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone usługi stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłatności wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskie.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »