| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące regulaminy korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Gostycyn:

1) Regulamin Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12a stanowiący załącznik nr 1

2) Regulamin korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Gostycyn stanowiący załącznik nr 2

3) Regulamin korzystania z siłowni zamkniętej znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Kloni stanowiący załącznik nr 3

4) Regulamin korzystania z siłowni zamkniętej znajdującej się w Pruszczu na działce nr 246/5 stanowiący załącznik nr 4

5) Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej przy Jeziorze Średniak w Pile stanowiący załącznik nr 5

6) Regulamin korzystania z skate parku w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12 stanowiący załącznik nr 6

7) Regulamin kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Pruszczu na ul. Dworcowej 33 stanowiący załącznik nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12a

1. Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12a zwane dalej CSR jest własnością Gminy Gostycyn.

2. Organizatorem może być Urząd Gminy w Gostycynie, osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne.

3. CSR jest przeznaczone do treningów zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz imprez sportowych, artystycznych i rozrywkowych o charakterze masowym zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z późn. zmianami).

4. Warunkiem zachowania bezpieczeństwa w CSR jest użytkowanie obiektu zgodnie z Regulaminem oraz zasadami określonymi w umowie pomiędzy właścicielem i Organizatorem.

5. CSR otwarte jest:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 22:00

2) w soboty w godzinach 9:00 - 21:00

6. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 CSR udostępnione jest przede wszystkim na realizację celów dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów z zespołu szkół w Gostycynie i innych Placówek dydaktycznych z terenu Gminy Gostycyn.

7. W pozostałych godzinach CSR udostępnione jest osobom fizycznym i zorganizowanym grupom.

8. Korzystanie z CSR odbywa się z a zgodą zarządzającego w oparciu o harmonogram.

9. Za korzystanie z CSR pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

10. Z CSR korzystać mogą:

a) dzieci i młodzież pod nadzorem nauczyciela

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje

d) osoby fizyczne

e) grupa zorganizowana nie może przekroczyć 30 osób (nie dotyczy zajęć dydaktycznych)

f) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

g) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez i sportowych lub zawodów z udziałem publiczności

11. Z CSR nie mogą korzystać:

a) osoby pod wpływem alkoholu

b) osoby pod wpływem środków odurzających

c) osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi

12. Obowiązkiem osób korzystających z CSR jest:

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

b) założenie właściwego obuwia sportowego - (czystego nie pozostawiającego zabrudzeń i rys na nawierzchni)

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu CSR

d) utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali, szatni i urządzeń sanitarnych

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

13. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie CSR ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Regulaminu, oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z CSR.

15. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali lub boisk powinny się odbywać w obecności nauczyciela. Wejście gruby na halę lub boiska powinno się odbywać za jego zgodą.

16. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

17. Kierownictwo CSR może kontrolować wszelkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z obiektów.

18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu kierownictwo CSR nie ponosi odpowiedzialności.

19. Na terenie CSR zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

20. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

21. Wszelkie skaleczenia urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu CSR, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

23. Kierownictwo i obsługa CSR sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie CSR zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

24. Wprowadza się opłatę za zgubienie klucza do szatni w wysokości 50 zł.

25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Urzędu Gminy w Gostycynie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gostycyn

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej i jest dostępny:

- w okresie obowiązywania czasu letniego od godz. 6.00 do godz. 22.00

- w okresie obowiązywania czasu zimowego od godz. 6.00 do godz. 18.00.

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

6. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.

7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku nieprawidłowego korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.

8. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze;

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia , które temu nie służą - nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;

c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.;

d) niszczenia i uszkadzania roślinności;

e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;

f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,

g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności.

9. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

10. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy Urząd Gminy w Gostycynie , ul. Bydgoska 8 89-520 Gostycyn - tel. 052 336 73 10 lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999, 112.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z siłowni zamkniętej znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Kloni

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także kulturalnego zachowania się.

2. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

3. Z siłowni zabrania się korzystania osobom będącym pod wpływem alkoholi lub środków odurzających.

4. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.

5. Z siłowni może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 8 osób.

6. Czas korzystania z siłowni wynosi minimum 1 godzina.

7. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.

8. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.

9. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).

10. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.

11. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.

12. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.

13. Po zakończeniu ćwiczeń, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony poprzez instruktora, a w szczególności:

a) odłożyć sztangielki na stojaki;

b) rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach.

14. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

15. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.

16. Właściwie dobrane obciążenie to takie, które powoduje, że ostatnie w serii ćwiczenie wykonujemy z trudem.

17. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

18. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.

19. Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1-2 min.

20. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

21. Osoba raz usunięta z siłowni nie ma prawa wstępu do niej.

22. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

23. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

24. Administrator siłowni nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z siłowni zamkniętej znajdującej się w Pruszczu

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu siłowni,

2) kulturalnego zachowania się,

3) dbania o porządek w siłowni,

4) używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

5) przestrzegania przepisów bhp,

2. Na terenie siłowni zabrania się:

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

2) spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub palenia tytoniu

3) spożywania lub wykonywania zastrzyków ze środków dopingujących (np. sterydy).

3. W pomieszczeniu siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

4. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia.

5. Osoba niepełnoletnia, posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, może korzystać z siłowni pod opieką osoby pełnoletniej, która przejmuje pełną odpowiedzialność za nią.

6. W siłowni obowiązuje obuwie i strój sportowy.

7. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.

8. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.

9. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.

10. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami , nad którymi są w stanie sami zapanować.

11. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.

12. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

13. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

14. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

15. Klub UKS "Sokół" nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej przy Jeziorze Średniak w Pile

1. Siłownia zewnętrzna znajdująca się przy Jeziorze Średniak w Pile, to ogólnodostępne urządzenia służące zabawie i rekreacji.

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny bawić się pod opieką dorosłych.

4. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją zamieszczoną na każdym z urządzeń.

5. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Na terenie siłowni zabrania się w szczególności:

- niszczenia urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- wprowadzania psów i kotów,

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie.

7. Wszelkie nieprawidłowości i awarie można zgłaszać administratorowi siłowni zewnętrznej, którym jest Urząd Gminy w Gostycynie; adres: 89-520 Gostycyn ul. Bydgoska 8 tel. (52) 336 73 10 lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 112, 997, 998, 999.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin korzystania z skate parku w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12

1. Warunkiem korzystania ze Skate Parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

2. SKATE PARK nie jest placem zabaw!

3. Skate park jest czynny codziennie od godziny 08:00 do 20:00.

4. Korzystanie ze skate parku jest bezpłatne.

5. Użytkownicy korzystają za skate parku na własną odpowiedzialność.

6. Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

7. Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.

8. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.

9. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.

10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie skate parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.

11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

12. Zabrania się:

a) palenia tytoniu podczas korzystania ze skate parku,

b) wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skate parku,

c) przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skate parku,

d) wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skate parku,

e) używania skate parku do innych celów (np. gry w piłkę),

f) wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skate park,

g) jazdy na hulajnogach,

h) jazdy na rowerach innych niż BMX.

13. Za wypadki na terenie skate parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skate parku.

14. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku jest zabronione.

15. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

16. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skate parku administrator skate parku nie ponosi odpowiedzialności.

17. Osoby przebywające na terenie skate parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.

18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PAMIĘTAJ !!!
Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód , nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Administratorem skate parku jest Urząd Gminy w Gostycynie ul. Bydgoska 8 89-520 Gostycyn tel. (52)3367310.

Kilka ważnych zasad

1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.

2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.

3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.

4. Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skate parku.

5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie.

6. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.

7. Doceń pracę, jaką wkłada administrator skate parku w jego utrzymanie.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/108/12
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 9 lutego 2012 r.

Regulamin kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" znajdującego się w Pruszczu przy Szkole Podstawowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012", zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Szkoła Podstawowa w Pruszczu.

3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest animator.

4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

1) obiekt jest ogólnodostępny,

2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,

3) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę,

4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

5) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, dodatkowo na boisku z nawierzchnią ze sztucznej trawy buty piłkarskie (lanki)

6) zajęcia na obiekcie organizuje animator.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

1) jeżeli z wnioskiem do animatora wystąpi określona imiennie grupa.

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

2) stosowanie się do poleceń animatora,

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

6) niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

2) palenia papierosów,

3) wprowadzania zwierząt,

4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.

6) niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

III. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,

3) posiadają nieodpowiednie obuwie.

2. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe, w szczególności Straż Gminną lub Policję.

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor zarządcy w godzinach urzędowania.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ze względu na ogólnodostępny charakter miejsc użyteczności publicznej koniecznym jest ustalenie regulaminów korzystania z:

1) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Gostycynie znajdującego się przy ul. Sępoleńskiej 12a

2) placów zabaw znajdujących się w:

- Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12 na działce nr 839

- Kamienicy na działce nr 527/10

- Bagienicy na działce nr 323/3

- Przyrowie na działce nr 22/4

- Łyskowie na działce nr 53/18

- Pruszczu na działce nr 517/1

- Wielkim Mędromierzu na działce nr 181/2

- Wielkiej Kloni na działce nr 194/2

- Małej Kloni na działce nr 76/2

3) siłowni zamkniętej znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury nr 13 w Wielkiej Kloni

4) siłowni zamkniętej znajdującej się w Pruszczu na działce nr 246/5

5) urządzeń siłowni zewnętrznej znajdujących się przy Jeziorze Średniak w Pile

6) skate parku znajdującego się w Gostycynie przy ul. Sępoleńskiej 12

7) Kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Pruszczu na ul. Dworcowej 33.

Regulaminy stanowią jasne i przejrzyste zasady korzystania z powyższych obiektów i urządzeń dla wszystkich użytkowników. Stosowanie regulaminów przełoży się na przeciwdziałanie niszczeniu urządzeń użyteczności publicznej, jak również zmniejszenie kosztów odnawiania zdewastowanych urządzeń oraz kosztów zakupu nowych urządzeń. Uchwalenie regulaminów skutkować będzie poprawą utrzymania porządku publicznego na terenie gminy Gostycyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »