| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.519.106 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 30.506.706 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.012.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/1-1h/

3) dochody o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.359.050,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5.

- dochody z realizacji zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 13.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1h

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32.101.647 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 30.481.373 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.650.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/2-2l/

3) wydatki o których mowa w pkt 1i 2 obejmują w szczególności:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.359.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 1.203.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

4) określa się :

- zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3

- wydatki związane z przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2k

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 107.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska :

a) dochody w wysokości 4.000,-zł

b) wydatki w wysokości 4.000,-zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 33.596 zł,

2) celową w wysokości - 66.648 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 66.648 zł,

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.417.459 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.417.459 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.314.293 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.296.308 zł i spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 17.985 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.731.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 625.342 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 670.966 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.650.274 zł.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 521.437 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9. § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - w kwocie 1.500.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 625.342 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 670.966 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.650.274 zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków i inwestycyjnych w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 50.000 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »