| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. 127 poz. 857, Dz. U. 234 poz. 1536, z 2011r. Dz. U. 112 poz. 654, Dz. U. 205 poz. 1211, Dz. U. 209 poz. 1244, Dz. U. 208 poz. 1241, Dz. U 149 poz. 887), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą.

§ 2. 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

2. Termin wyrażania opinii przez Radę nie może przekroczyć 21 dni od momentu doręczenia materiałów do zaopiniowania, z wyjątkiem projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta, dla których termin ten wynosi 14 dni.

3. Nie przedstawienie opinii w terminie jest równoważne z rezygnacją z prawa do jej wyrażania.

4. Rada Pożytku składa się z:

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy w Jeżewie;

2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Jeżewo;

3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy Jeżewo zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi".

5. Kadencja Rady trwa dwa lata.

6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego/ą i wiceprzewodniczącego/ą w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów składu Rady.

7. Odwołanie przewodniczącego/ej i wiceprzewodniczącego/ej następuje w takim samym trybie, na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

8. Decyzje podjęte przez Radę są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/4 składu Rady.

§ 3. 1. Wójt Gminy Jeżewo powołuje zarządzeniem Radę Pożytku w terminie 14 dni po otrzymaniu nazwisk przedstawicieli, o których mowa wyżej, mających wchodzić w skład Rady Pożytku.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu delegatów organizowanym przez Wójta Gminy Jeżewo.

3. Powołanie przedstawicieli Rady Gminy w Jeżewie i Wójta Gminy Jeżewo oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku.

4. Przedstawicieli Rady Gminy wskazuje Przewodniczący Rady Gminy.

5. Kandydaci na członków Rady podpisują oświadczenie o niekaralności stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 4. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego/cą a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego/cą lub na wniosek 3 członków Rady, z tym, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Jeżewo.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący/a, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący/a.

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

6. Decyzje podjęte przez Radę są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/4 składu Rady.

7. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

8. W razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Wójt Gminy Jeżewo powołuje na jego miejsce nowego członka w trybie określonym w § 3.

9. Wójt odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli,

4) w przypadku przedstawicieli Rady Gminy - na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy,

5) w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych - na zebraniu delegatów organizowanym przez Wójta Gminy Jeżewo.

10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

11. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia osoba wyznaczona ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »