| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1662 i 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U Nr 127 poz. 857, Dz. U. 234 poz. 1536, z 2011r. Dz. U. Nr 112 poz. 654, Dz. U. 205 poz. 1211, Dz. U Nr 209 poz. 1244, Dz. U Nr 208 poz. 1241, Dz. U. 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, podjętej przez mieszkańców gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z późn.zm), zwanych w dalszej części uchwały "wnioskodawcami", w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin i miejsce wykonania zadania;

3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania z propozycją harmonogramu realizacji;

4) informację o społecznych korzyściach z realizacji inicjatywy;

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, na realizacje zadania,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

6) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

7) informacje o wnioskodawcy oraz imiona i nazwiska osób ją reprezentujących wraz z podpisami.

§ 3. 1. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

2. Wnioski składane w 2012 r. z planem realizacji w 2012 r. będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

§ 4. 1. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w § 1 kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny i umocowanie osób go reprezentujących;

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, o które wnioskują ze wskazaniem osób które będą ich reprezentować.

2. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ocena i rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji następuje w trakcie procedury uchwalania budżetu gminy na rok, którego dotyczy wniosek.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii merytorycznej komisji Rady Gminy, uwzględniając w szczególności:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia społeczności lokalnej;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

4) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku;

5) wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do realizacji zadania;

6) wkład własny grupy inicjatywnej w realizację zadania.

3. Wkład własny wnioskodawcy nie może być niższy niż 30 % kosztów realizacji zadania.

4. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 6. Po podjęciu decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Wójt Gminy wspólnie z wnioskodawcą opracuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram zawierający: nazwę zadania, uszczegółowienie zadania, sposób realizacji zadania, realizatora zadania, przewidywany okres realizacji i koszt przedsięwzięcia.

§ 7. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pomiędzy Gminą a wnioskodawcą.

2. Umowa w szczególności powinna zawierać:

1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy;

2) wysokość kwoty współfinansowania Gminy i tryb płatności;

3) udział wnioskodawcy;

4) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym;

5) tryb kontroli wykonywania zadania;

6) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania;

7) regulacje ustalające fakt przejścia na Gminę prawa własności do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy;

8) zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

§ 8. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie sprawozdania z wykonania zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Informacje, o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »