| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/122/12 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wąbrzeźno

w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wąbrzeźno

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. [1] ) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. [2] ) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Wąbrzeźno zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,86 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

§ 4. Opłatę miesięczną za świadczenia przedszkolne, ustala się jako iloczyn stawki godzinowej o której mowa w § 3 ust. 1 i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu Miejskim "Bajka" w Wąbrzeźnie (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. Nr 124, poz.1058).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bolesław Kunstler


Uzasadnienie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Ustawodawca wprowadził zmianę do ustawy o systemie oświaty, z której wynika konieczność podjęcia przez gminy nowych uchwał w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne (art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991).

W dniu 30 marca 2011 r. uchwałą Nr VII/30/11 Rada Miejska w Wąbrzeźnie ustaliła opłaty za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu Miejskim "Bajka" prowadzonym przez Gminę Miejską. Ponieważ zawarte w niej zapisy zostały zakwestionowane przez rodzica, a treść uchwały poddana ocenie Sądu Administracyjnego w celu przyspieszenia wejścia w życie nowych regulacji w tym zakresie opracowano nową treść uchwały, uwzględniającą uwagi zawarte w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/30/11 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2011 r.

Nowa uchwała proponuje:

- określenie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli w jednostkach pieniężnych.

Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. W przedłożonym projekcie uchwały określono czas, w którym świadczenia realizowane przez przedszkola są bezpłatne w wymiarze 5 godzin, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Uchwała zakłada wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przekraczających bezpłatny pobyt w przedszkolu w wysokości 1,86 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń. Za podstawę wyliczenia tej stawki przyjęto miesięczny koszt wynagrodzenia pracowników pedagogicznych na jedną godzinę pracy na jedno dziecko.

Obliczenia stawki za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu:

Roczne wynagrodzenie nauczycieli (brutto) - 888 385,35 zł

888 385,35/ 12 miesięcy = 74 032,11 zł (miesięczny koszt wynagrodzeń)

74 032,11/ 22 dni w miesiącu = 3365,09 zł (koszt jednego dnia pracy)

3365,09 / 9 godzin pracy = 373,89 zł (koszt jednej godziny pracy)

373,89 / 200 = 1,86 zł (koszt jednej godziny pracy w przeliczeniu na jedno dziecko).

Pozostałe koszty (w tym wynagrodzenie obsługi i administracji, utrzymania budynków przedszkola, ogrzewania, energii elektrycznej, wody, niezbędnych remontów, zakupów pomocy dydaktycznych) ponosi organ prowadzący placówkę.

Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkoli ponad bezpłatny pięciogodzinny pobyt wyniesie:

a) za 2 godziny świadczeń dziennie - 81,84 zł; (1,86 zł x 2 godz. x 22 dni),

b) za 3 godziny świadczeń dziennie- 122,76 zł; (1,86 zł x 3 godz. x 22 dni),

c) za 4 godziny świadczeń dziennie - 163,68 zł; (1,86 zł x 4 godz. x 22 dni).

Największa liczba dzieci przebywa w przedszkolu przez 7 i 8 godzin dziennie. Obecnie, niezależnie od tego ile czasu dziecko przebywa w przedszkolu - 6, 7 i 8 godzin, koszt pobytu dziecka w przedszkolu jest taki sam i wynosi 105,00 zł. Zgodnie z nowym projektem uchwały opłata za pobyt dziecka będzie zróżnicowana tj. za 7 godzin pobytu dziecka opłata miesięczna wyniesie 81,84 zł, za 8 godzin - 122,76 zł, za 9 godzin -163,68 zł,

Obecna opłata stała w wysokości 105,00 zł jest pobierana od rodziców niezależnie od czasowej nieobecności dziecka w przedszkolu. Proponowana opłata godzinowa będzie pobierana za faktyczną obecność dziecka w przedszkolu.

Ustalając opłaty za świadczenia przedszkoli nie wprowadzono regulacji odnoszących się do opłat za wyżywienie ponoszonych przez rodziców, albowiem kwestie te reguluje art. 67 a ust 3 ustawy o systemie oświaty, w myśl, którego "warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę". Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 67a.

Niniejszy projekt uchwały dotyczy również dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wąbrzeźno.

Porównawczo w innych miastach opłata za każdą godzinę świadczeń przedszkoli ponad gwarantowane bezpłatne 5-godzin wyniesie:

- w Lublinie - 1,39 zł,

- w Toruniu - 2,30 zł,

- w Gdańsku - 2,30 zł,

- we Wrocławiu - 2,50 zł,

- w Poznaniu - 2,67 zł,

- w Warszawie - 1,80 zł (przed godziną 8 i po godz. 16), 3,51 zł (pomiędzy godziną 13 a 16).


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

[2] ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »