| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/4911 Rady Gminy Topólka

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2011 - 2016

Na podstawie art.21, ust.1, pkt1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266; z 2006r. Nr86, poz.602, Nr94, poz.657, Nr167, poz.1193 i Nr249, poz.1833; z 2007r. Nr128, poz.902 i Nr173, poz.1218 oraz z 2010r. Nr3, poz.13) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 i art.40, ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr142, poz. 1591, zmiany; z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203 i Nr167, poz.1759; z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457; z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr181, poz.1337; z 2007r.Nr48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz.1458; z 2009r. Nr52, poz.420 i Nr157, poz.1241; z 2010r. Nr28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz.679 i Nr 143, poz. 777),

RADA GMINY TOPÓLKA uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2011 - 2016. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Topólka


Anna Niedośmiałek


Załącznik do Uchwały Nr VI/4911
Rady Gminy Topólka
z dnia 28 września 2011 r.

P R O G R A M

GOSPODAROWANIAMIESZKANIOWYM ZASOBEMGMINY

TOPÓLKANALATA2011- 2016.

I. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego.

Na dzień 30.06.2011r. gmina dysponuje 19 lokalami mieszkalnymi

( w tym 1 socjalny ) zlokalizowanymi w 4 wydzielonych budynkach : Topólka 1 budynek, Czamaninek 1 budynek, Świerczyn 2 budynki.

Ponadto w budynku przedszkola znajdują się 2 lokale mieszkalne, w szkole w Paniewie 1 lokal, w szkole w Znaniewie 2 lokale. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 890 m2. Łączna liczba izb wynosi 54.

Stan techniczny budynków jest pochodną ich struktury wiekowej i przedstawia

się następująco :

- od 10 - 30 lat - 0

- od 31 - 50 lat - 0

- Powyżej 50 lat - 4

Powyższe dane w powiązaniu z nakładami dają wyobrażenie jak trudno będzie powstrzymać dekapitalizację budynków. Z uwagi na to, zamierzenia idą w kierunku prywatyzacji niektórych lokali mieszkalnych ( z wyjątkiem socjalnych), ponieważ

Właściciel lepiej dba o stan techniczny niż lokator.

Jak wspomniano wcześniej gmina posiada 19 lokali mieszkalnych, których struktura

jest następująca :

1 izbowe - 2,

2 izbowe - 6,

3 izbowe - 6,

4 izbowe i więcej - 5.

Mieszkania wyposażone w c. o. - 3.

Posiadające łazienkę - 8.

Posiadające w.c. - 8.

Woda i kanalizacja poza mieszkaniem w budynku - 2.


Program przewiduje w latach 2011 - 2015 następujący stan lokali mieszkalnych:


Rok


Liczba
mieszkań
ogółem

z tego


c. o.


łazienka


ubikacja
w.c.


brak
łazienki
i w.c.


woda
i kanalizacja
w budynku


2011


19


3


8


8


11


2


2012


19


3


8


8


11


2


2013


19


3


8


8


11


-


2014


19


3


8


8


11


-


2015


19


3


8


8


11


-

W Topólce utworzono lokal socjalny. W miarę zwalniania lokali mieszkalnych

w Świerczynie ( Pałac ) oraz w Topólce ( dawny Urząd Gminy ) będą tworzone

dalsze lokale socjalne.

W najbliższym czasie gmina nie planuje budowy nowych mieszkań.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji lokali mieszkalnych:

Rok

Remonty .

Modernizacja .

2011

Naprawa dachu -pokrycie w budynkuw Topólce (dawny Urząd Gminy)

2011

Wymiana obróbek blacharskich rynien,rur, , naprawa kominów w Świerczynie( Pałac )

2012

Dalsza wymiana rur, rynien oraz częściowawymiana stolarki okiennej w Świerczynie.Konserwacja dachów na budynkachw Topólce.

Kanalizacja sanitarna w Świerczynie( Pałac )

2014

Dalsza wymiana stolarki okiennej , naprawaelewacji , naprawa instalacji elektrycznejŚwierczyn.

2015

Wymiana stolarki okiennej w budynku w Topólce (dawny Urząd Gminy) oraz prace remontowe na innychbudynkach.

III. Planowana sprzedaż lokali:

Gmina nie planuje sprzedaży lokali.

IV. Zasada polityki czynszowej:

a) Podwyższenie czynszu może być dokonywane nie częściej niż 2 razy w roku.

b) Podwyżka czynszu nie może przekraczać średniorocznego wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku

do roku poprzedniego.

c) Stawki czynszu różnicowane będą w zależności od położenia lokalu i jego

wyposażenia.

Zasady stosowania stawek bazowych czynszu z 1 m2 powierzchni użytkowej

lokalu mieszkalnego.

1. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

wyposażonego w instalację wodociągowo-kanalizacyjną wynosi

100 % stawki bazowej.

2. Czynniki obniżające stawkę bazową :

a) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - 20%

b) brak instalacji wodociągowej - 10%

c) brak instalacji kanalizacyjnej - 10%

d) instalacja wod-kan. poza mieszkaniem-w budynku - 5%

e) położenie budynku -teren poza Topólką - 5%

f) usytuowanie mieszkania-brak nasłonecz.(okna od północy) - 5%

3. Czynniki podwyższające stawkę bazową :

a) łazienka w lokalu mieszkalnym - 15%

b) ubikacja w lokalu mieszkalnym - 15%

c) ubikacja i łazienka w lokalu mieszkalnym - 30%

d) centralne ogrzew.(ciepło dostarczane przez wynajmującego) - 20%

e) centralne ogrzew.(ciepło własne najemcy) - 10%

f) położenie budynku -Topólka - 15%

g) usytuowanie mieszk.(nasłonecznienie-wschód, zachód, połud.)- 5%

V. Zasobem mieszkaniowym gminy zarządza Wójt Gminy.

VI. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów mieszkaniowych oraz ewentualne pozyskane środki z innych źródeł.

VII. Wysokość wydatków.

Rok

Koszty bieżąceeksploatacji(w tys. zł.)

Koszty remontów,modernizacji lokalii budynków( w tys. zł.)

Wydatki inwestycyjne

2011

1,2

2,5

2012

1,3

5,4

2013

1,4

10,8

2014

1,4

9,1

2015

1,4

8,0

VIII.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie przewiduje się podejmowania innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Niedośmiałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »