| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.87.2012 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Baruchowo

§ 1. Uchwała określa zasady umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Baruchowo oraz pobierania z tego tytułu opłat.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o obiektach oraz obiektach komunalnych - należy przez to rozumieć budynki i inne obiekty budowlane oraz grunty, stanowiące własność gminy Baruchowo i będące w jej zarządzie.

§ 3. 1. Umieszczanie reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne wymaga zawarcia umowy z gminą Baruchowo.

2. Jeżeli umieszczenie reklamy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody zarządcy obiektu komunalnego co do szaty graficznej i lokalizacji reklamy.

§ 4. Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu uchwały jest każda informacja bądź wypowiedź związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową itp., mająca na celu przyczynienie się do zbytu towarów lub usług - z zastrzeżeniem § 6 - i podana w sposób następujący:

1) jako reklama ścienna, np. w postaci malowideł, napisów, rysunków, wykonanych na ścianie obiektu budowlanego;

2) poprzez instalowanie na obiektach urządzeń reklamowych, takich jak np. tablice, szyldy, gabloty, szafki reklamowe, konstrukcje świetlne, słupy, konstrukcje przestrzenne itp., służących reklamie;

3) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami;

4) jako afisze, plakaty;

5) jako wolnostojące tablice informacyjne, plansze reklamowe, stelaże itp. czasowo lub trwale związane z gruntem.

§ 5. 1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na mapie zasadniczej;

2) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy (dotyczy budynków i ogrodzeń);

3) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika reklamy.

§ 6. Nie są reklamą w rozumieniu uchwały:

1) informacje zawierające oznaczenie siedziby podmiotu gospodarczego i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego oraz zwięzłe określenie działalności gospodarczej, umieszczona na zewnątrz obiektu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, na płaskiej tablicy zajmującej powierzchnię nie większą niż 0,4 m 2 i wykonana najwyżej w trzech kolorach. Warunek odnoszący się do kolorów nie dotyczy znaku firmowego umieszczonego na tablicy;

2) oznaczenia i informacje jednostek organizacyjnych użyteczności publicznej, dotyczące statutowej działalności tych jednostek.

§ 7. 1. Tablice informacyjne, o których mowa w § 6 pkt 1 uchwały powinny być umieszczane na obiektach w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu oddalonym od głównego ciągu komunikacyjnego, w podwórzach posesji, tablice informacyjne mogą być umieszczane w wewnętrznej części prześwitu bramy.

§ 8. Umieszczanie reklam na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9. Kształt, kolor i sposób wykonania reklam oraz tablic informacyjnych, o których mowa w § 4 uchwały, powinne być zharmonizowane z otoczeniem, nie oszpecać obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Umieszczenia reklamy, w szczególności świetlnej, nie może powodować szkodliwych skutków dla otoczenia.

§ 10. Umieszczenie reklamy następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

§ 11. 1. Wykorzystywane obiektów komunalnych w celach reklamowych jest odpłatne.

2. Zarządcy obiektów komunalnych pobierają jednorazową opłatę za umieszczenie reklamy na obiektach komunalnych oraz opłaty miesięczne za korzystanie z niej.

3. Wysokość opłat jest uzależniona od powierzchni obiektu zajętej na cele reklamy oraz od miejsca położenia obiektu, na którym reklama jest umieszczona.

4. Zasady ustalania wysokości opłat określa załącznik do uchwały.

5. Wysokość opłat i zasady użytkowania obiektów w celach reklamowych ustala się w drodze umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 12. Stawki opłat określone w załączniku do niniejszej uchwały ulegają waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

§ 13. Z opłat za reklamę zwolnione są Urząd Gminy Baruchowo, jednostki organizacyjne gminy Baruchowo i organizacje pozarządowe, jeżeli reklamy dotyczą ich działalności statutowej.

§ 14. Umieszczanie plakatów, afiszy lub ogłoszeń na tablicy ogłoszeniowej sołectwa jest nieodpłatne z zastrzeżeniem, iż nie może on przykryć więcej niż 10% powierzchni tablicy.

§ 15. W przypadku ubiegania się wielu osób o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu właściciel lub zarządca ogłasza przetarg.

§ 16. 1. Zarządcy obiektów komunalnych dopilnują, aby po zakończeniu użytkowania obiektu w celach reklamowych właściciel reklamy usunął ją i doprowadził obiekt do należytego stanu.

2. Odpowiednie postanowienia w tej sprawie powinny być zawarte w umowie, o której mowa w § 11 ust. 5.

3. W razie umieszczenia na obiekcie komunalnym reklamy bez wymaganej zgody, zarządca obiektu podejmie niezwłocznie odpowiednie środki prawne mające na celu doprowadzenie do usunięcia tej reklamy i przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego.

4. W przypadku samowolnego umieszczenia reklamy, na wykonanie której wymagane jest pozwolenie na budowę i zgłoszenie właściwemu organowi stosuje się tryb określony przepisami Prawa budowlanego.

5. Postanowienia ust. 1 - 2 nie uchybiają przepisom prawa budowlanego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.87.2012
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zasady ustalania opłat za umieszczanie reklam na terenach i budynkach komunalnych gminy Baruchowo

§ 1. 1. Opłata jednorazowa za umieszczenie reklamy nie może być mniejsza niż 100 zł.

2. Minimalne stawki opłat miesięcznych za korzystanie z reklam:

Lp.

RODZAJ REKLAMY

WYSOKOŚĆ MINIMALNEJ
OPŁATY MIESIĘCZNEJ
ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY M 2

1

Transparentowe

20,00 zł

2

Reklamy ścienne malowane lub instalowane na obiektach

20,00 zł

3

Reklamy związane z gruntem

30,00 zł

4

Ruchome wystawiane na czas określony

10,00 zł

3. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

§ 2. Powierzchnie reklamowe o kształcie nieregularnym przyjmuje się jako powierzchnie prostokąta, w którym mieści się ta reklama.

§ 3. Opłata za reklamy dwustronne pobierana jest za każdą stronę oddzielnie.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Niniejsza uchwała określa zasady umieszczania reklam na terenach i budynkach komunalnych gminy Baruchowo. Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest potrzebą ujednolicenia zasad umieszczania reklam oraz pobieranych z tego tytułu opłat na terenie gminy Baruchowo. Ponadto pozwoli na wprowadzenie większej harmonii i ładu przestrzennego w gminie.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1] ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,

poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.

Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »